Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.196.1516

Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 6 listopada 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45, poz. 446, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się § 3;
2)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, określa załącznik nr 2 i załącznik nr 3.";

3)
uchyla się § 6;
4)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika.";

5)
uchyla się § 8;
6)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierowcom samochodów osobowych może być przyznane, za ich zgodą, wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące poszczególne składniki wynagrodzenia (w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej), uwzględniające liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie jednego miesiąca, w przypadku gdy faktyczny czas pracy kierowców w poszczególnych miesiącach nie ulega wahaniom i odpowiada liczbie godzin przyjętej do obliczenia wynagrodzenia.",

b)
uchyla się ust. 2 i 3;
7)
uchyla się § 10 i 17;
8)
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.";

9)
załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
10)
uchyla się załączniki nr 4 i 5.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w instytucji kultury, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ustalone na podstawie niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe niż wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymywał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 574, z 2001 r. Nr 127, poz. 1396, z 2004 r. Nr 255, poz. 2561 oraz z 2008 r. Nr 122, poz. 785.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

1. Pracownicy działalności podstawowej, administracji i obsługi
Kategoria zaszeregowaniaStawki miesięczne w złotych
12
I1.050-1.500
II1.070-1.600
III1.090-1.700
IV1.110-1.800
V1.130-1.900
VI1.150-2.000
VII1.170-2.100
VIII1.190-2.250
IX1.210-2.400
X1.230-2.550
XI1.250-2.700
XII1.270-2.850
XIII1.290-3.000
XIV1.310-3.300
XV1.330-3.600
XVI1.350-3.900
XVII1.370-4.200
XVIII1.390-4.500
XIX1.410-5.000
XXdo 5.500
XXIdo 6.000

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań

StanowiskoStawki godzinowe w złotych
12
Młodszy instruktor artystyczny, młodszy instruktor zespołu zainteresowań12,00-20,00
Instruktor artystyczny, instruktor zespołu zainteresowań14,00-25,00
Starszy instruktor artystyczny, starszy instruktor zespołu zainteresowań17,00-30,00
Główny instruktor artystyczny, główny instruktor zespołu zainteresowań22,00-40,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 TABELE ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY I DODATKU FUNKCYJNEGO

I.

Tabela zaszeregowania stanowisk pracy pracowników działalności podstawowej

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:
1234
1Dyrektordo XXI50 %
2Zastępca dyrektorado XX50 %
3Kustosz dyplomowany w muzeumdo XX-
4Główny konserwator zbiorów filmowych, naczelny filmografXVI-XIX50 %
5Starszy kustosz, główny instruktor, główny specjalistaXVI-XIX-
6Starszy konserwator w muzealnictwieXIV-XVII-
7KustoszXIII-XIV-
8Konserwator w muzealnictwieXII-XIV-
9Starszy specjalista, starszy filmograf, starszy konserwator taśmy filmowejXII-XIII-
10Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, adiunkt muzealny, adiunkt konserwatorski, starszy instruktor w: domu kultury, ośrodku kultury, klubie kultury, świetlicy, ognisku artystycznym, specjalista w: galerii, centrum sztuki, biurze wystaw artystycznych, starszy renowatorXI-XII-
11Starszy instruktor (inny niż wymieniony w lp. 10), renowator, specjalista (inny niż wymieniony w lp. 10)X-XI-
12Bibliotekarz, dokumentalista, starszy asystent muzealny, starszy asystent konserwatorski, instruktor, renowator przyuczony, filmograf, konserwator taśmy filmowejIX-X-
13Młodszy renowator, przewodnik muzealny, starszy magazynier bibliotecznyVIII-IX-
14Asystent muzealny, asystent konserwatorskiVII-IX-
15Młodszy bibliotekarz, młodszy dokumentalista, młodszy konserwator taśmy filmowej, młodszy instruktor, młodszy filmograf, magazynier: biblioteczny, zbiorów filmowych, młodszy specjalista w: galerii, centrum sztuki, biurze wystaw artystycznychVII-VIII-

II.

Tabela zaszeregowania stanowisk pracy i dodatku funkcyjnego pracowników administracji i obsługi

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaDodatek funkcyjny - procent wynagrodzenia zasadniczego do:
1234
1Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, główny księgowydo XX50 %
2Kierownik administracyjny (jeżeli nie utworzono stanowiska zastępcy dyrektora do spraw administracyjnych) XII-XV50 %
3Główny specjalista*), radca prawnyXII-XIV50 %
4Kierownik: wydziału, działu, oddziału, kierownik pracowni: reprograficznej, kserograficznej, poligraficznejXI-XIII50 %
5Specjalista do spraw obsługi i konserwacji urządzeń: elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych, elektrycznych, automatyki*)IX-XII50 %
6Kierownik sekcji (referatu), zastępca kierownika: wydziału, działu, oddziałuIX-XI50 %
7Specjalista*) (inny niż wymieniony w lp. 5) VIII-XI50 %
8Starszy mistrzVIII-X50 %
9Kierowca autobusuVIII-IX-
10Kierownik stołówki (z zapleczem kuchennym) VIII-IX50 %
11Starszy księgowy, starszy operator obsługi i napraw urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.), maszynista offsetowy, fotograf offsetowy, mistrzVIII-IX-
12Kierowca samochodu ciężarowego, kierownik bufetu, ratownik wodnyVII-VIII-
13Kierownik magazynuVI-VIII50 %
14Starszy laborant (w muzeum), introligator, rzemieślnik-specjalista, kuchmistrz, plastyk, rysownik, fotografVI-VIII-
15Starsza maszynistkaVI-VII-
16Kierownik: kancelarii, archiwum, powielarniV-VII50 %
17Rzemieślnik, montażysta wystaw, kwalifikowany opiekun ekspozycji, ogrodnik, palacz centralnego ogrzewania, starszy referent, intendent, starszy magazynier, księgowy, operator obsługi i napraw urządzeń technicznych (audiowizualnych itp.) IV-VII-
18Kierowca samochodu osobowegoV-VI-
19Archiwista, operator urządzeń powielających, laborant (w muzeum), referent, kasjer, magazynier, sekretarka, kucharz, sprzedawca w bufecieIV-VI-
20Maszynistka, kelnerkaIII-V-
21Telefonistka, korektor, pomocnik: biblioteczny, muzealny, pomocnik palacza centralnego ogrzewania, praczka, prasowaczkaIII-V-
22Pomoc kuchenna, pokojowaIII-IV-
23Robotnik: przy archeologicznych pracach wykopaliskowych, magazynowy, gospodarczyII-IV-
24BileterII-III-
25Starszy: strażnik, woźny, dozorca, portier, szatniarzI-III-
26Strażnik, woźny, portier, dozorca, szatniarz, dźwigowy, goniec, sprzątaczka, pomoc powielaczowegoI-II-
*) Dodatek funkcyjny przysługuje za kierowanie zespołem pracowników.