Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1860

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 17 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227, z 2016 r. poz. 642 oraz z 2017 r. poz. 2503) w załączniku nr 4 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A:
a) w dziale I:
pkt 14.1 otrzymuje brzmienie:
14.1. Rośliny rodzajów Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. i Sorbus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż zrazy, sadzonki, rośliny w kulturze tkankowej, pyłek i nasiona, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i KanadyUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) przez cały okres produkcji były uprawiane na obszarze wolnym od Saperda candida Fabricius, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa",

lub

b) przez co najmniej dwa ostatnie lata przed eksportem, a w przypadku roślin młodszych niż dwa lata przez cały okres produkcji były uprawiane w miejscu produkcji uznanym za wolne od Saperda candida Fabricius, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9):

- które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

- które było poddawane urzędowym kontrolom8) przeprowadzanym dwa razy w roku w odpowiednim czasie pod kątem oznak występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

- które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Saperda candida Fabricius lub zastosowano odpowiednie procedury profilaktyczne oraz jest otoczone strefą buforową o szerokości co najmniej 500 m, w której podczas urzędowych kontroli przeprowadzanych corocznie w odpowiednim czasie nie stwierdzono występowania Saperda candida Fabricius,

oraz

- w którym bezpośrednio przed eksportem rośliny, a w szczególności ich łodygi, zostały poddane kontroli pod kątem obecności Saperda candida Fabricius, w tym w odpowiednich przypadkach z zastosowaniem pobierania próbek prowadzących do zniszczenia badanych roślin w wyniku ich przecięcia.

pkt 16.2-16.4 otrzymują brzmienie
16.2. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirius Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecichUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), pod warunkiem że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa" pod warunkiem, że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, lub

c) owoce pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); nazwę tego miejsca produkcji umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa",

lub

d) punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy przeciwko wystąpieniu

Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii oraz

owoce zostały poddane zabiegowi ortofenylofenylanem sodu lub innemu skutecznemu zabiegowi, pod warunkiem że informacja o tej metodzie wykonywania zabiegu została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa trzeciego; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym, oraz

w trakcie urzędowych kontroli8) wykonanych w odpowiednim czasie przed eksportem uznano, że owoce są wolne od objawów występowania Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności,

lub

e) owoce przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego w czasie urzędowych kontroli8) przeprowadzonych przed eksportem nie wykazały objawów występowania Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii oraz

punkt produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są poddawane odpowiednim zabiegom i praktykom uprawy przeciwko wystąpieniu

Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

oraz przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na

warunkach zatwierdzonych przez Komisję Europejską,

oraz

owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach opatrzonych etykietą zawierającą kod identyfikacyjny oraz wskazanie, że owoce są przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności.

16.3. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów, pochodzące z państw trzecichUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Cercospora angolensis Carv. et Mendes zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), pod warunkiem że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

lub

b) owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Cercospora angolensis Carv. et Mendes zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa" pod warunkiem, że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

lub

c) od rozpoczęcia pełnego cyklu wegetacyjnego w punkcie produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cercospora angolensis Carv. et Mendes oraz żaden z owoców zebranych w punkcie produkcji nie wykazał podczas urzędowej kontroli8) objawów występowania tego organizmu.

16.4. Owoce roślin rodzajów: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i mieszańców tych rodzajów inne niż owoce roślin gatunków Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, pochodzące z państw trzecichUrzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), pod warunkiem że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia, lub

b) pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa" pod warunkiem, że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); nazwę tego miejsca produkcji umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa",

oraz

na podstawie urzędowej kontroli8) przeprowadzonej na reprezentatywnych próbach stwierdzono, że owoce są wolne od Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

lub

d) pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiednim zabiegom i środkom uprawy przeciwko Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

oraz

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w punkcie produkcji w czasie sezonu wegetacyjnego nie wykryto w owocach objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa podczas przeprowadzania urzędowej kontroli8), oraz przed eksportem na podstawie urzędowej kontroli8) przeprowadzonej na reprezentatywnych próbach stwierdzono, że owoce są wolne od objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności,

lub

e) przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego w czasie urzędowych kontroli8) przeprowadzonych przed eksportem na reprezentatywnych próbach nie wykazały objawów występowania Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

oraz owoce pochodzą z punktu produkcji poddanego odpowiedniemu zabiegowi, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie przeciwko Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, o czym informację zamieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa", oraz przemieszczanie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się na warunkach zatwierdzonych przez Komisję Europejską,

oraz owoce były transportowane w indywidualnych opakowaniach opatrzonych etykietą zawierającą kod identyfikacyjny oraz wskazanie, że owoce są przeznaczone do przetwórstwa przemysłowego, oraz

w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności.

pkt 16.6 otrzymuje brzmienie:
16.6. Owoce roślin rodzajów: Capsicum (L.), Citrus L., inne niż owoce roślin gatunków Citrus limon (L.) Osbeck. i Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch i Punica granatum L., pochodzące z krajów kontynentu afrykańskiego, Republiki Zielonego Przylądka, Wyspy Świętej Heleny, Madagaskaru, Reunion, Mauritiusa i IzraelaUrzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa",

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych9); w świadectwie fitosanitarnym zamieszcza się informację dotyczącą identyfikowalności, oraz podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych w odpowiednim czasie w trakcie sezonu wegetacyjnego łącznie z wizualnym badaniem reprezentatywnych prób owoców nie stwierdzono występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

lub

d) zostały poddane skutecznemu zabiegowi chłodzenia lub innemu skutecznemu zabiegowi zapewniającemu brak występowania Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), pod warunkiem że informacja o tej metodzie wykonywania zabiegu została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia; informację o zabiegu umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym.

pkt 18.2 otrzymuje brzmienie:
18.2. Rośliny rodzajów: Casimiroa La Llave, Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecichUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa, o którym wiadomo, że jest wolne od Trioza erytreae Del Guercio,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa",

lub

c) były uprawiane w miejscu produkcji, które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed eksportem w tym miejscu i na obszarze otaczającym to miejsce o szerokości co najmniej 200 m przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe kontrole8), w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio.

pkt 18.4 otrzymuje brzmienie:
18.4. Rośliny rodzajów: Microcitrus Swingle, Naringi Adans. i Swinglea Merr., inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw trzecichUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7), pod warunkiem że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia,

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Xanthomonas citri pv. citri i Xanthomonas citri pv. aurantifolii, ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa" pod warunkiem, że informacja o tym statusie została przekazana Komisji Europejskiej na piśmie przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia.

pkt 25.7.1 i 25.7.2 otrzymują brzmienie:
25.7.1. Rośliny rodzajów Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L., inne niż owoce i nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Keiferia lycopersicella (Walsingham), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa".

25.7.2. Owoce roślin rodzajów: Solanum lycopersicum L. i Solanum melongena L.Urzędowe potwierdzenie2), że owoce:

a) pochodzą z państwa uznanego za wolne od Keiferia lycopersicella (Walsingham) zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7)

lub

b) pochodzą z obszaru wolnego od Keiferia lycopersicella (Walsingham), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7); nazwę tego obszaru umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa",

lub

c) pochodzą z miejsca produkcji wolnego od Keiferia lycopersicella (Walsingham), ustanowionego przez organizację ochrony roślin państwa pochodzenia na podstawie urzędowych kontroli8) i badań12) w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed eksportem; nazwę tego miejsca produkcji umieszcza się w świadectwie fitosanitarnym w rubryce "deklaracja dodatkowa".

b) w dziale II:
pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:
10.1. Rośliny rodzajów: Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. oraz mieszańce tych rodzajów oraz Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., inne niż owoce i nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) pochodzą z obszaru wolnego od Trioza erytreae Del Guercio, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

b) były uprawiane w miejscu produkcji, które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Trioza erytreae Del Guercio,

oraz

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed przemieszczaniem w tym miejscu i na obszarze otaczającym to miejsce o szerokości co najmniej 200 m przeprowadzono w odpowiednim czasie dwie urzędowe kontrole8), w wyniku których nie zaobserwowano oznak obecności Trioza erytreae Del Guercio.

pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12. Rośliny rodzajów: Fragaria L., Prunus L. oraz Rubus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od wymienionych poniżej organizmów szkodliwych,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach, w miejscu produkcji, nie zaobserwowano objawów występowania wymienionych poniżej organizmów:

- na roślinach rodzaju Fragaria L.:

Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae.

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

Strawberry crinkle virus,

Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus,

Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy and King.,

- na roślinach rodzaju Prunus L.:

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

- na roślinach gatunku Prunus persica (L.) Batsch:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

- na roślinach rodzaju Rubus L.:

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

Strawberry latent ringspot virus,

Tomato black ring virus.

pkt 18.3.1 otrzymuje brzmienie:
18.3.1. Nasiona Solanum tuberosum L. inne niż określone w pkt 18.4 pochodzące od roślin zgodnych, w zależności od przypadku, z wymaganiami określonymi w pkt 18.1, 18.1.1, 18.2 i 18.3Urzędowe potwierdzenie2), że nasiona:

a) pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spickermann i Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. i wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,

lub

b) spełniają wszystkie poniższe wymagania:

aa) zostały wyprodukowane w miejscu, w którym od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano żadnych objawów chorobowych wywołanych przez organizmy szkodliwe, o których mowa w lit. a,

bb) zostały wyprodukowane w miejscu, w którym przeprowadzono wszystkie następujące działania:

- oddzielenie miejsca od innych roślin rodziny Solanaceae Juss. i innych roślin żywicielskich wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,

- w celu zapobieżenia zakażeniu zabezpieczenie przed kontaktem lub podjęcie działań w zakresie higieny w odniesieniu do osób lub przedmiotów takich jak: narzędzia, maszyny, pojazdy, pojemniki i materiały opakowaniowe, pochodzących z innych miejsc, w których produkuje się rośliny z rodziny Solanaceae Juss. i inne rośliny żywicielskie wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,

- korzystanie wyłącznie z wody wolnej od jakichkolwiek organizmów szkodliwych wymienionych w pkt 18.3.1.

2) w części B w tabeli 1:
a) pkt 16.1 otrzymuje brzmienie:
16.1. Rośliny rodzaju Pinus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż owoce i nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, w którym nie stwierdzono występowania Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) były uprawiane w szkółkach, które na podstawie urzędowych kontroli8) i badań12) zostały wraz z otaczającym je obszarem uznane za wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

lub

d) były stale uprawiane w miejscu produkcji, które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, oraz podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych w odpowiednim czasie stwierdzono, że są wolne od Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.

(a)15.1
b) pkt 20.4 i 20.5 otrzymują brzmienie:
20.4. Rośliny z korzeniami posadzone lub przeznaczone do sadzenia6) uprawiane na otwartej przestrzeniPotwierdzenie, że rośliny pochodzą z pól, o których wiadomo, że są wolne od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrebns.(a)6.1
20.5. Rośliny rodzaju Prunus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, w którym nie stwierdzono występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) zostały uzyskane bezpośrednio od roślin matecznych, które w trakcie ostatniego pełnego cyklu nie wykazywały objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

oraz

w miejscu produkcji począwszy od ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano na roślinach żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

lub

d) w przypadku roślin gatunków Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., których opakowania lub jakikolwiek inny element potwierdzają, że są przeznaczone do sprzedaży ostatecznym odbiorcom nieprowadzącym zawodowo produkcji roślin, począwszy od ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na roślinach w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

(b)3
c) pkt 21.4 i 21.5 otrzymują brzmienie:
21.4. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia6), o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, następujących rodzajów: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, o którym wiadomo, że jest wolne od Paysandisia archon (Burmeister),

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Paysandisia archon (Burmeister), ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed wywozem lub przemieszczaniem były uprawiane w miejscu produkcji:

- które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

- które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Paysandisia archon (Burmeister),

oraz

- w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed przemieszczaniem, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności występowania Paysandisia archon (Burmeister).

(a) 14.1
21.5. Rośliny z rodziny Palmae, przeznaczone do sadzenia6), o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, następujących rodzajów i gatunków:

- Areca catechu L.,

- Arenga pinnata (Wurmb) Merr.,

- Bismarckia Hildebr. & H. Wendl.,

- Borassus flabellifer L.,

- Brahea armata S. Watson,

- Brahea edulis H. Wendl.,

- Butia capitata (Mart.) Becc.,

- Calamus merrillii Becc.,

- Caryota maxima Blume,

- Caryota cumingii Lodd. ex Mart.,

- Chamaerops humilis L.,

- Cocos nucifera L.,

- Copernicia Mart.,

- Corypha utan Lam.,

- Elaeis guineensis Jacq.,

- Howea forsteriana Bece.,

- Jubea chilensis (Molina) Baill.,

- Livistona australis C. Martius,

- Livistona decora (W. Bull) Dowe,

- Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.,

- Metroxylon sagu Rottb.,

- Phoenix canariensis Chabaud,

- Phoenix dactylifera L.,

- Phoenix reclinata Jacq.,

- Phoenix roebelenii O'Brien,

- Phoenix sylvestris (L.) Roxb.,

- Phoenix theophrasti Greuter,

- Pritchardia Seem. & H. Wendl.,

- Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier,

- Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook,

- Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,

- Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman,

- Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. i

- Washingtonia Raf.

Urzędowe potwierdzenie2), że rośliny:

a) były stale uprawiane w miejscu produkcji w państwie, o którym wiadomo, że jest wolne od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

lub

b) były stale uprawiane na obszarze wolnym od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ustanowionym przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych7),

lub

c) przez co najmniej dwa lata przed eksportem były uprawiane w miejscu produkcji:

- które jest urzędowo zarejestrowane i podlega urzędowym kontrolom8)

oraz

- które jest całkowicie fizycznie zabezpieczone przed wprowadzeniem Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

oraz

- w którym podczas urzędowych kontroli8), przeprowadzanych trzy razy w roku w odpowiednim czasie, w tym bezpośrednio przed przemieszczaniem, nie zaobserwowano żadnych oznak obecności występowania Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

(a)14.2
d) pkt 24.3 otrzymuje brzmienie:
24.3. Rośliny rodzaju Begonia L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona, bulwy i korzenie bulwiaste, oraz rośliny rodzajów: Dipladenia A. DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. i Nerium oleander L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

b) na roślinach, w miejscu produkcji, podczas urzędowych kontroli8) przeprowadzanych co najmniej raz na trzy tygodnie w okresie dziewięciu tygodni poprzedzających ich wprowadzenie do obrotu nie zaobserwowano oznak występowania Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie),

lub

c) w przypadku gdy rośliny znajdowały się lub zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, w którym stwierdzono występowanie Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), rośliny te zostały poddane zabiegowi zwalczającemu Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie), a miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) po zastosowaniu procedury mającej na celu zwalczenie tego organizmu, uwzględniającej monitorowanie upraw i urzędowe kontrole8), przeprowadzane co tydzień w okresie trzech tygodni poprzedzających wysyłkę roślin,

lub

d) w przypadku roślin, których opakowania, stadium rozwoju kwiatów lub jakikolwiek inny element potwierdzają, że są przeznaczone dla ostatecznego odbiorcy niezajmującego się zawodowo produkcją roślin, w wyniku urzędowej kontroli8) bezpośrednio przed ich przemieszczaniem stwierdzono, że są wolne od Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie).

(a)2
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).