Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.642

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części A:
a) w dziale I pkt 40 otrzymuje brzmienie:
40. Zrzucające liście drzewa i krzewy przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasiona oraz rośliny w kulturze tkankowej, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa europejskie oraz państwa basenu Morza ŚródziemnegoUrzędowe potwierdzenie2), że rośliny znajdują się w stanie spoczynku i są pozbawione liści.
b) w dziale II pkt:
2 otrzymuje brzmienie:
2. Drewno1) roślin gatunku Platanus L., włącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchniUrzędowe potwierdzenie2), że drewno:

a) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

lub

b) zostało oznaczone znakiem "Kiln-dried" lub "KD" ("suszone komorowo") lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20% suchej masy.

8 otrzymuje brzmienie:
8. Rośliny z rodzaju Platanus L., przeznaczone do sadzenia6), inne niż nasionaUrzędowe potwierdzenie2), że:

a) rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

lub

b) od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

18.5 otrzymuje brzmienie:
18.5. Bulwy roślin gatunku Solanum tuberosum L., inne niż określone w pkt 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 i 18.4Bulwy spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki oraz są wolne od Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., a także są spełnione wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
c) objaśnienie nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Świadectwo fitosanitarne wydane przez organizację ochrony roślin państwa wysyłającego, zawierające informację o spełnieniu określonych wymagań specjalnych, lub paszport roślin wydany przez organizację ochrony roślin państwa członkowskiego lub podmioty przez nią upoważnione, po spełnieniu wymagań specjalnych, a jeżeli nie ustanowiono obowiązku wydania świadectwa fitosanitarnego lub paszportu roślin - oznakowanie określone w wymaganiach specjalnych lub dokumenty lub oznakowanie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50).";

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) w części A w dziale I:
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przeznaczone do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną, inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są przeznaczone i gotowe do sprzedaży ostatecznemu odbiorcy, jeżeli organizacja ochrony roślin państwa członkowskiego zapewniła, że ich produkcja jest oddzielona od produkcji roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną.",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Cebule, bulwocebule, bulwy oraz kłącza rodzajów: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Dahlia, Galanthus L., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. oraz Tulipa L., gatunków: Crocus flavus Weston "Golden yellow" i Galtonia candicans (Baker) Decne. oraz odmian miniaturowych i ich mieszańców rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takich jak: Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. oraz Gladiolus tubergenii hort., przeznaczone do sadzenia1) i do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną, inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są przeznaczone i gotowe do sprzedaży ostatecznemu odbiorcy, jeżeli organizacja ochrony roślin państwa członkowskiego zapewniła, że ich produkcja jest oddzielona od produkcji roślin przeznaczonych do sprzedaży osobom zajmującym się zawodowo produkcją roślinną.",

b) w części B w dziale I w ust. 6 w lit. a tiret siódme otrzymuje brzmienie:

"– rodzaju Betula L., łącznie z drewnem, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).