Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz... - Dz.U.2020.1602 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1602

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 10 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pomocy publicznej nie udziela się na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, w rozumieniu art. 1 ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, oraz przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, z wyjątkiem przedsiębiorstwa, które nie znajdowało się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale znalazło się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.";

2)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku pomocy publicznej za wydatek kwalifikowalny uznaje się wydatek poniesiony w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.";

3)
ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Dotacje i dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, stanowiące pomoc de minimis, są udzielane do końca okresu stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).