Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1030

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 8 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 724, 768 i 791) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. poz. 129 oraz z 2011 r. poz. 983) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się pkt 2;
2) w § 3:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rozpoczęciu wykonywania poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub działalności, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;",

pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wniesieniu do porządku obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz o podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w tej sprawie;",

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) złożeniu do sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;",

po pkt 13 dodaje się pkt 13a i 13b w brzmieniu:

"13a) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu połączenia domu maklerskiego z innym podmiotem;

13b) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej domu maklerskiego planu połączenia;",

po pkt 15 dodaje się pkt 15a i 15b w brzmieniu:

"15a) podpisaniu uzgodnienia w sprawie planu podziału, w którym będzie uczestniczył dom maklerski;

15b) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej domu maklerskiego planu podziału;",

pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) zawarciu umowy, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013";",

uchyla się pkt 22,
pkt 29 i 30 otrzymują brzmienie:

"29) naruszaniu wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 lub art. 93 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 lub w art. 110e ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem środka nadzorczego w postaci dodatkowych wymogów w zakresie posiadania wyższych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y ust. 3 ustawy, oraz buforów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 996), zwanej dalej "ustawą o nadzorze makroostrożnościowym";

30) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością maklerską;",

pkt 35 otrzymuje brzmienie:

"35) przekroczenia poziomu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. a rozporządzenia 575/2013, lub poziomu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. b rozporządzenia 575/2013, przez wielkość bilansowej i pozabilansowej działalności domu maklerskiego zaliczanej do portfela handlowego;",

pkt 38 i 39 otrzymują brzmienie:

"38) naruszaniu wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 lub w art. 110e ust. 2 ustawy, z uwzględnieniem środka nadzorczego w postaci dodatkowych wymogów w zakresie posiadania wyższych funduszy własnych, o których mowa w art. 110y ust. 3 ustawy, oraz buforów określonych w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym na zasadzie skonsolidowanej;

39) przekroczeniu limitu dużych ekspozycji;",

uchyla się pkt 40,
pkt 46 i 47 otrzymują brzmienie:

"46) odmówieniu udzielenia lub nieudzieleniu absolutorium członkowi organu zarządzającego lub nadzorującego;

47) zawarciu transakcji, których wartość godziwa przekracza 5% funduszy własnych, z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości;",

w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 49 w brzmieniu:

"49) naruszeniu wymogów dotyczących płynności, o których mowa w rozporządzeniu 575/2013, z uwzględnieniem art. 110y ust. 1 pkt 9 ustawy.",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Do aktywów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, należą aktywa stanowiące ponad 10% łącznej wartości kapitałów własnych lub 5% funduszy własnych.

3. Do domu maklerskiego, który:

1) nie prowadzi działalności, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2-4 i 6-8 lub ust. 4 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 21, 29, 33-36, 38 i 39;

2) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 98 ust. 9 ustawy, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 8, 19-21, 25, 26, 29, 33-36, 38 i 39.";

3) w § 8 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przyczyny uzasadniające złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;";

4) w § 10:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przyczyny uzasadniające złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Do raportu bieżącego należy dołączyć projekt uchwały w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Po podjęciu przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do raportu bieżącego należy dołączyć kopię tej uchwały.";

5) po § 16 dodaje się § 16a i § 16b w brzmieniu:

"§ 16a. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13a, raport bieżący zawiera treść pisemnego uzgodnienia wraz z załącznikami.

§ 16b. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 13b, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.";

6) po § 18 dodaje się § 18a i § 18b w brzmieniu:

"§ 18a. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 15a, raport bieżący zawiera treść pisemnego uzgodnienia wraz z załącznikami.

§ 18b. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 15b, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.";

7) w § 23 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wysokość przewidywanych gwarancji lub innych zabezpieczeń, nazwę (firmę) jednostki gwarantującej lub zabezpieczającej oraz sumę jej kapitałów własnych wykazaną w bilansie za ostatni rok obrotowy;";

8) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 21, raport bieżący zawiera:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres lub imię, nazwisko i adres podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

2) wysokość, warunki i terminy spłaty instrumentów kapitałowych lub pożyczek podporządkowanych, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

3) opis powiązań gospodarczych, kapitałowych oraz osobowych domu maklerskiego z podmiotem, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

4) przedmiot działalności podmiotu, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013;

5) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod jakim podmiot, z którym zawarto umowę, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013, jest zarejestrowany we właściwym rejestrze.

2. Do raportu bieżącego dołącza się kopię umowy, w wyniku której powstaną instrumenty kapitałowe lub pożyczki podporządkowane, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia 575/2013.";

9) uchyla się § 25;
10) § 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 29, raport bieżący zawiera:

1) dane, o których mowa w części I i J załącznika nr 11 do rozporządzenia, według stanu na dzień wystąpienia tego zdarzenia;

2) formularze C 01.00, C 02.00, C 03.00, C 04.00, o których mowa w załączniku I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. Urz. UE L 191 z 28.06.2014, str. 1, z późn. zm. 2 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 680/2014";

3) opis przyczyn naruszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 29;

4) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanów zgodnych z wymogami w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 29.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 29, utrzymuje się przez okres dłuższy niż 1 dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.";

11) § 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 35, raport bieżący zawiera:

1) datę dokonania obliczeń, na podstawie których stwierdzono zmianę skali prowadzonej działalności;

2) poziom warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1 rozporządzenia 575/2013.";

12) § 41 i § 42 otrzymują brzmienie:

"§ 41. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 38, raport bieżący zawiera:

1) dane, o których mowa w części F i G załącznika nr 13 do rozporządzenia, według stanu na dzień wystąpienia tego zdarzenia;

2) formularze C 01.00, C 02.00, C 03.00, C 04.00, o których mowa w załączniku I rozporządzenia 680/2014;

3) opis przyczyn naruszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 38;

4) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanów zgodnych z wymogami w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 38.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 38, utrzymuje się przez okres dłuższy niż 1 dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.

§ 42. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 39, raport bieżący zawiera:

1) datę przekroczenia limitu dużych ekspozycji;

2) nazwę lub nazwy (firmę lub firmy) podmiotu lub grupy powiązanych klientów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia 575/2013;

3) wysokość i rodzaj ekspozycji, stanowiącej przekroczenie limitu dużych ekspozycji wobec danego podmiotu z podziałem na ekspozycje bilansowe i pozabilansowe oraz z wyszczególnieniem, czy ekspozycję zaliczono do portfela handlowego;

4) wskazanie wartości limitów dużych ekspozycji;

5) poziom uznanego kapitału na dzień przekroczenia.

2. Do raportu bieżącego dołącza się opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu zmniejszenia wartości ekspozycji poniżej limitu dużych ekspozycji.

3. W przypadku gdy dom maklerski spełnia warunki określone w art. 395 ust. 5 rozporządzenia 575/2013, jest obowiązany do wskazania tej okoliczności w raporcie bieżącym.

4. Dom maklerski obowiązany do spełniania wymogów w zakresie funduszy własnych na zasadzie skonsolidowanej, w przypadku przekroczenia limitu dużych ekspozycji na zasadzie skonsolidowanej, przekazuje raport bieżący zawierający dane, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do wartości poziomu uznanego kapitału obliczonego w oparciu o sytuację skonsolidowaną.

5. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 39, utrzymuje się przez okres dłuższy niż jeden dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.";

13) uchyla się § 43;
14) w § 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) powód odmówienia udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.";

15) w § 50 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) poziom funduszy własnych.";

16) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu:

"§ 51a. 1. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 49, raport bieżący zawiera:

1) datę naruszenia wymogów dotyczących płynności;

2) datę wykrycia naruszenia;

3) wskazanie wymogów dotyczących płynności, które zostały naruszone;

4) wartości określające wysokość naruszenia wymogów dotyczących płynności;

5) opis działań, jakie dom maklerski zamierza podjąć w celu przywrócenia stanu zgodnego z wymogami dotyczącymi płynności.

2. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 49, utrzymuje się przez okres dłuższy niż 1 dzień, raport bieżący jest przesyłany codziennie, z tym że opis działań jest przesyłany w pierwszym raporcie, chyba że w tym zakresie nastąpi zmiana zamierzeń domu maklerskiego.";

17) w § 52:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rozpoczęciu wykonywania przez biuro maklerskie poszczególnych czynności w ramach posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej lub działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1a ustawy;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez biuro maklerskie;",

c) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w ramach którego wyodrębnione jest biuro maklerskie, planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

6) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku, w ramach którego wyodrębnione jest biuro maklerskie, planu podziału tego banku.";

18) po § 56 dodaje się § 56a i § 56b w brzmieniu:

"§ 56a. W przypadku, o którym mowa w § 52 pkt 5, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 56b. W przypadku, o którym mowa w § 52 pkt 6, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.";

19) w § 57:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością maklerską prowadzoną przez wyodrębnioną jednostkę banku;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność maklerską planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

6) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność maklerską planu podziału tego banku.";

20) po § 61 dodaje się § 61a i § 61b w brzmieniu:

"§ 61a. W przypadku, o którym mowa w § 57 pkt 5, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 61b. W przypadku, o którym mowa w § 57 pkt 6, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.";

21) w § 62 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy;";

22) w § 67 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działalnością prowadzoną przez oddział;";

23) w § 84:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzeniem działalności powierniczej;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność powierniczą planu połączenia tego banku z innym bankiem lub instytucją kredytową;

6) ogłoszeniu lub bezpłatnym udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej banku prowadzącego działalność powierniczą planu podziału tego banku.";

24) po § 88 dodaje się § 88a i § 88b w brzmieniu:

"§ 88a. W przypadku, o którym mowa w § 84 pkt 5, raport bieżący zawiera plan połączenia wraz z załącznikami.

§ 88b. W przypadku, o którym mowa w § 84 pkt 6, raport bieżący zawiera plan podziału wraz z załącznikami.";

25) w § 89 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską i bank powierniczy jest obowiązany dostarczać Komisji każdorazowo pisemny raport z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 ustawy.";

26) w § 90:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania miesięczne, półroczne sprawozdania finansowe, wstępne roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe domu maklerskiego.",

b) uchyla się ust. 1a,
c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z odrębnych przepisów. Dom maklerski, który podlega wymogom kapitałowym na zasadzie skonsolidowanej określonym w rozporządzeniu 575/2013, jest obowiązany dostarczać Komisji informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych oraz sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych na zasadzie skonsolidowanej, jeżeli posiada zezwolenie na działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy.

3. Biuro maklerskie jest obowiązane dostarczać Komisji sprawozdania w zakresie rachunków klientów określone w załączniku nr 14 do rozporządzenia.",

d) uchyla się ust. 4,
e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy dom maklerski rozpoczął działalność maklerską w piątym lub szóstym miesiącu roku obrotowego, sporządzanie i przesyłanie sprawozdania półrocznego za pierwsze półrocze tego roku obrotowego nie jest obowiązkowe.",

f) uchyla się ust. 7,
g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Dom maklerski, który sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jest obowiązany dołączać do swoich półrocznych, wstępnych rocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych informacje o wybranych danych finansowych z zakresu bilansu, pozycji pozabilansowych oraz rachunku zysków i strat za okres i na dzień, którego to sprawozdanie dotyczy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia.",

h) dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu:

"9. Sprawozdania miesięczne, informacje o wybranych danych finansowych, półroczne sprawozdania finansowe, wstępne roczne sprawozdania finansowe, roczne sprawozdania finansowe, roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, ewidencji papierów wartościowych oraz innych danych przechowywanych na trwałych nośnikach informacji.

10. Dom maklerski, który posiada zezwolenie na działalność maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3 lub 7 ustawy, jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania w zakresie instrumentów finansowych, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

11. Dom maklerski jest obowiązany dostarczać Komisji sprawozdania w zakresie płynności, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia.";

27) w § 91:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 11 do rozporządzenia.",

b) uchyla się ust. 5,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dom maklerski, który nie jest obowiązany do spełniania wymogu określonego w art. 110e ust. 2 ustawy, przedstawia dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym w formie uproszczonej, wskazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, z wyłączeniem części J tego załącznika.",

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Dom maklerski, który nie jest obowiązany do spełniania wymogu określonego w art. 110e ust. 2 ustawy oraz jest firmą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia 575/2013, przedstawia dane zawarte w sprawozdaniu miesięcznym w formie uproszczonej, wskazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, z wyłączeniem części I oraz J tego załącznika.";

28) uchyla się § 91a;
29) uchyla się § 96 i § 97;
30) § 99 i § 99a otrzymują brzmienie:

"§ 99. 1. Dane zawarte w informacji o wybranych danych finansowych przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 12 do rozporządzenia.

2. Informacje o wybranych danych finansowych sporządza się:

1) w zakresie części A, B i D informacji o wybranych danych finansowych - według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) w zakresie części C informacji o wybranych danych finansowych - narastająco od początku roku obrotowego.

§ 99a. 1. Dane zawarte w informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia.

2. Informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych sporządza się:

1) w zakresie części A, B, D i G informacji o wybranych danych finansowych - według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

2) w zakresie części C informacji o wybranych danych finansowych - narastająco od początku roku obrotowego.";

31) w § 101:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 4, 9, 11, 12, 13b, 15b, 29 i 37, § 52 pkt 4-6, § 57 pkt 4-6, § 62 pkt 4, § 67 pkt 2 i 4 oraz § 84 pkt 3, raport bieżący dostarcza się w terminie 1 dnia roboczego od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez dom maklerski, biuro maklerskie, wyodrębnioną jednostkę organizacyjną banku, bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, zagraniczną osobę prawną lub bank powierniczy.

3. Sprawozdania, o których mowa w § 89 ust. 1-8, dostarcza się w terminie 6 tygodni od zakończenia każdego półrocza kalendarzowego.",

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. Raport, o którym mowa w § 89 ust. 9a, dostarcza się w terminie 3 dni roboczych od jego sporządzenia.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sprawozdanie miesięczne, o którym mowa w § 90 ust. 1, dostarcza się w terminie 20 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4f w brzmieniu:

"4a. Informacje o wybranych danych finansowych, o których mowa w § 90 ust. 8, dostarcza się w terminie 20 dni od sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego lub zbadania rocznego sprawozdania finansowego.

4b. Sprawozdanie w zakresie rachunków klientów, o którym mowa w § 90 ust. 3, dostarcza się za każdy miesiąc w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca objętego sprawozdaniem.

4c. Sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych, o którym mowa w § 90 ust. 2, dostarcza się za każdy kwartał w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

4d. Informacje o wybranych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w § 90 ust. 2, dostarcza się za każdy kwartał w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

4e. Sprawozdanie w zakresie instrumentów finansowych, o którym mowa w § 90 ust. 10, dostarcza się za każdy miesiąc w terminie 20 dni od dnia zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

4f. Sprawozdanie w zakresie płynności, o którym mowa w § 90 ust. 11, dostarcza się za każdy kwartał w terminie 20 dni od dnia zakończenia kwartału objętego sprawozdaniem.",

e) uchyla się ust. 11 i 12,
f) uchyla się ust. 14 i 15;
32) w § 102:
a) uchyla się ust. 3-4,
b) uchyla się ust. 6-8,
c) dodaje się ust. 9-14 w brzmieniu:

"9. Wzór sprawozdania w zakresie instrumentów finansowych określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

10. Wzór sprawozdania w zakresie płynności określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

11. Wzór sprawozdania miesięcznego określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

12. Wzór informacji o wybranych danych finansowych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

13. Wzór informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

14. Wzór sprawozdania w zakresie rachunku klientów określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.";

33) uchyla się załączniki nr 3-4 i 6-8 do rozporządzenia;
34) dodaje się załączniki nr 9-14 do rozporządzenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 1-6 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie zmieniane w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, ma zastosowanie po raz pierwszy do informacji przekazywanych za okresy sprawozdawcze kończące się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

(PORTFEL)

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

(PORTFEL)

Okres sprawozdawczy:(miesiąc) ...................(rok) ...................................

_____________________________________________________________

Data przekazania: .............................

_____________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

Część A: Akcje i udziały

Lp.

Pozycja

(długa/krótka)

Rodzaj

instrumentu

Rynek,

zgodnie

z art. 341

ust. 3

rozporządzenia

575/2013

Instrument

notowany

Nazwa

emitenta

ISIN

1

2

3

4

5

6

7

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Liczba instrumentów

Waluta

Wartość wg

ceny nabycia

w walucie

Wartość wg

ceny nabycia

w PLN

Wartość bilansowa

w walucie

Wartość

bilansowa

w PLN

Pozycja

w MDF

8

9

10

11

12

13

14

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Funkcja

Uwagi

15

16

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Część B: Instrumenty dłużne

Lp.

Pozycja

(długa/krótka)

Rodzaj

instrumentu

Instrument

notowany

Nazwa emitenta

instrumentu

dłużnego

Data

zapadalności

ISIN

1

2

3

4

5

6

7

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Liczba instrumentów

Waluta

Wartość

nominalna

w walucie

Wartość

nominalna

w PLN

Wartość wg ceny

nabycia w walucie

Wartość wg

ceny

nabycia

w PLN

Wartość

bilansowa

w walucie

8

9

10

11

12

13

14

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Wartość bilansowa

w PLN

Kupon w %

Zmodyfikowana

duracja

Pozycja

w MDF

Funkcja

Uwagi

15

16

17

18

19

20

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Część C: Instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit.c–i ustawy

Lp.

Pozycja

(długa/krótka)

Rodzaj

instrumentu

Instrument

notowany

Rodzaj instrumentu

bazowego

Instrument

bazowy

(nazwa)

ISIN

kontraktu

1

2

3

4

5

6

7

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Liczba kontraktów

Waluta

Wartość

nominalna

w walucie

Wartość

nominalna

w PLN

Wartość wg ceny

nabycia w walucie

Wartość wg

ceny

nabycia

w PLN

Wartość

bilansowa

w walucie

8

9

10

11

12

13

14

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Wartość bilansowa

w PLN

Termin

zapadalności

Pozycja w MDF

Funkcja

Typ kontrahenta

Uwagi

15

16

17

18

19

20

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Część D: Inne

Lp.

Pozycja

(długa/krótka)

Rodzaj

Instrumentu

Instrument

notowany

Nazwa

emitenta/instrumentu

ISIN

Liczba

instrumentów

1

2

3

4

5

6

7

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Waluta

Wartość wg

ceny nabycia

w walucie

Wartość wg

ceny nabycia

w PLN

Wartość

bilansowa

w walucie

Wartość bilansowa

w PLN

Pozycja

w MDF

Funkcja

8

9

10

11

12

13

14

Należące do portfela handlowego

Należące do portfela niehandlowego

Uwagi

15

Należące do portfela

handlowego

Należące do portfela

niehandlowego

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania ....................................

Sprawozdanie

sporządził:

(imię i nazwisko) ...............................

(stanowisko) ...................................

(podpis) .......................................

(telefon/e-mail służbowy) ................................

(data) ..........................................

Sprawozdanie

sporządził:

(imię i nazwisko) ...............................

(stanowisko) ...................................

(podpis) .......................................

(data) .........................................

INSTRUKCJA

dotycząca sprawozdania w zakresie instrumentów finansowych

1. Pozycje w instrumentach finansowych, na potrzeby wypełnienia raportu, należy podzielić na odpowiednie kategorie instrumentów i przedstawić dane w ich zakresie w odpowiednich częściach raportu w podziale na pozycje zaliczane do portfela handlowego oraz pozycje zaliczane do portfela niehandlowego zgodnie z rozporządzeniem 575/2013:

1) akcje i udziały (część A);

2) instrumenty dłużne (część B);

3) instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy (część C);

4) inne (część D).

2. "Wartość bilansowa" oznacza wartość danego instrumentu ustaloną zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości zgodną z odpowiednią pozycją bilansową sprawozdania miesięcznego (MDF).

3. "Wartość wg ceny nabycia" oznacza wartość danego instrumentu ustaloną zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości w momencie nabycia tego instrumentu.

4. W kolumnie "Instrument notowany" należy wskazać, czy dany instrument jest notowany na rynku giełdowym [tak], czy należy do rynku pozagiełdowego OTC [nie].

5. W kolumnie "Pozycja (długa/krótka)" należy wskazać, jaką pozycję w danym instrumencie zajmuje podmiot, odpowiednio [długa] lub [krótka].

6. W kolumnie "Waluta" należy podać skrót waluty zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 4217, w której określona jest wartość danego instrumentu.

7. W kolumnie "Funkcja" należy określić działalność, w ramach której podmiot zajął określoną pozycję w instrumencie, odpowiednio:

1) [animator] - świadczenie usług animatora emisji/emitenta;

2) [dealer] - działalność inwestycyjna na rachunek własny;

3) [subemisja] - świadczenie usług subemisji;

4) [inna - opis w uwagach] - inna działalność - szczegóły należy podać w kolumnie "Uwagi".

8. Wartości w kolumnach "ISIN" części A, B i D oraz "ISIN kontraktu" części C powinny zawierać międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych, jeżeli został nadany. Jeżeli numer nie został nadany, pole powinno zawierać wartość [brak].

9. W kolumnie "Pozycja w MDF" należy wskazać pozycję bilansu, do której w sprawozdaniu miesięcznym (MDF) zaliczono daną pozycję.

10. W kolumnie "Typ kontrahenta" należy wskazać typ drugiej strony transakcji, przykładowo: kontrahent centralny, przedsiębiorstwo, klient detaliczny.

11. W kolumnie "Uwagi" należy przedstawić ewentualne uwagi dotyczące raportowanych wartości, w szczególności gdy w innych kolumnach przedstawiono wartości wymagające doszczegółowienia.

12. W części A (akcje i udziały) wartości w kolumnie "Rynek, zgodnie z art. 341 ust. 3 rozporządzenia 575/2013" powinny być zgodne ze standardami technicznymi, o których mowa w art. 341 ust. 3 rozporządzenia 575/2013.

13. W części A (akcje i udziały) w kolumnie "Rodzaj instrumentu" należy wskazać odpowiednio: [akcja], [udział].

14. W części B (instrumenty dłużne) w kolumnie "Rodzaj instrumentu" należy wskazać odpowiednio: [obligacje skarbowe], [obligacje korporacyjne], [bony skarbowe], [inne - opis w Uwagach].

15. W części C (instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy) w kolumnie "Rodzaj instrumentu" należy przedstawić opis charakteryzujący dany instrument, np. CFD (kontrakt na różnice kursowe), futures (kontrakt terminowy typu futures), forward (kontrakt terminowy typu forward), opcja call (opcja kupna), opcja put (opcja sprzedaży) etc.

16. W części C (instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy) w kolumnie "Rodzaj instrumentu bazowego" należy wskazać rodzaj instrumentu bazowego, w szczególności: [waluta], [instrument dłużny], [akcja], [indeks giełdowy], [indeks inny], [towar] lub inną wartość, która charakteryzuje daną pozycję w bardziej odpowiedni sposób.

17. W części C (instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c-i ustawy) oraz D (inne) w kolumnie "Uwagi", poza informacjami wskazanymi w pkt 11 instrukcji, należy wskazać jednostkę, która odnosi się do wartości przedstawionej w kolumnie "Liczba kontraktów".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI

(LUKA_PŁYNNOŚCI)

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI

(LUKA_PŁYNNOŚCI)

Okres sprawozdawczy:(miesiąc) .........................(rok) ......................................

__________________________________________________________________

Data przekazania: ......................................

__________________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

Dział I. Luka płynności

Wyszczególnienie

do

14 dni

od

15 dni

do

1 mies.

pow.

1 mies.

do

3 mies.

pow.

3 mies.

do

6 mies.

pow.

6 mies.

do

12 mies.

pow.

12 mies.

bez

terminu

wartość

bilansowa

łącznie

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aktywa

1. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1

a) własne w kasie i na rachunkach

bankowych

2

b) wynikające z zawartych umów pożyczek

papierów wartościowych

3

c) pozostałe

4

2. Należności krótkoterminowe, w tym:

5

a) należności wynikające z przyjmowania lub

przekazywania zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych

6

b) udzielone pożyczki

7

3. Instrumenty finansowe przeznaczone do

obrotu, w tym:

8

a) notowane

9

b) nienotowane

10

4. Krótkoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

11

5. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

12

6. Instrumenty finansowe utrzymywane do

terminu zapadalności, w tym:

13

a) notowane

14

b) nienotowane

15

7. Instrumenty finansowe dostępne do

sprzedaży, w tym:

16

a) akcje i udziały jednostek zależnych

i stowarzyszonych

17

b) pozostałe:

18

– notowane

19

– nienotowane

20

8. Należności długoterminowe

21

9. Udzielone pożyczki długoterminowe

22

10. Wartości niematerialne i prawne

23

11. Rzeczowe aktywa trwałe

24

12. Długoterminowe rozliczenia

międzyokresowe

25

13. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)

podstawowy

26

14. Udziały (akcje) własne

27

Razem

28

Zobowiązania

15. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

29

a) zobowiązania wobec klientów z tytułu

wpłaconych przez nich środków pieniężnych

30

b) zobowiązania wynikające z przyjmowania

lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych

31

c) pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużne

papiery wartościowe

32

d) pozostałe

33

16. Zobowiązania długoterminowe, w tym:

34

– pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużne

papiery wartościowe

35

17. Rozliczenia międzyokresowe

36

18. Rezerwy na zobowiązania, w tym:

37

a) z tytułu odroczonego podatku

dochodowego

38

b) na świadczenia emerytalne i podobne

39

c) pozostałe

40

19. Zobowiązania podporządkowane

41

Razem

42

Otrzymane zobowiązania pozabilansowe

20. Zobowiązania warunkowe, w tym:

43

a) dostępne do wykorzystania linie

kredytowe

44

b) inne

45

Udzielone zobowiązania pozabilansowe

21. Zobowiązania warunkowe, w tym:

46

a) gwarancje

47

b) kaucje, poręczenia

48

c) inne

49

Luka płynności

Luka płynności [Aktywa – Zobowiązania +

Otrzymane zobowiązania pozabilansowe –

Udzielone zobowiązania pozabilansowe]

50

Skumulowana luka płynności

51

Dział II. Finansowanie luki płynności

Wyszczególnienie

Lp.

do

14 dni

od

15 dni

do

1 mies.

pow.

1 mies.

do

3 mies.

pow.

3 mies.

do

6 mies.

pow.

6 mies.

do

12 mies.

pow.

12 mies.

uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Działalność operacyjna

52

Szczegółowy opis sposobu finansowania

53

2. Działalność inwestycyjna

54

Szczegółowy opis sposobu finansowania

55

3. Działalność finansowa

56

Szczegółowy opis sposobu finansowania

57

Skumulowana luka płynności po

uwzględnieniu finansowania

58

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania ............................................

Sprawozdanie sporządził:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) .................................................

(telefon/e-mail służbowy) ................................

(data) .....................................................

Sprawozdanie akceptował:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ..................................................

(data) ....................................................

INSTRUKCJA

dotycząca sprawozdania w zakresie płynności

Instrukcje ogólne

1. Pozycje przedstawiane w dziale I powinny być wyrażone w wartości bilansowej i uzgadniać się do odpowiednich pozycji sprawozdania miesięcznego sporządzonego na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego.

2. Zarówno w dziale I, jak i w dziale II ostatnia kolumna przeznaczona jest na ewentualne uwagi. W przypadku gdy przedstawiane pozycje opisane w niniejszej instrukcji powinny według podmiotu sprawozdającego znajdować się w innym niż wskazanym w instrukcji przedziale czasowym, należy uzupełnić tabele zgodnie z instrukcją, a następnie wpisać stosowną uwagę w polu "uwagi".

Dział I. Luka płynności

1. Własne środki pieniężne (pozycja 1a) przyporządkowuje się zgodnie z terminami zapadalności lokat, natomiast środki a vista w kolumnie [2].

2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wynikające z zawartych umów pożyczek papierów wartościowych (pozycja 1b) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8]. Pozostałe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (pozycja 1c), w których umieszcza się należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych, dochodzone na drodze sądowe, nieobjęte odpisami aktualizującymi wartości oraz pozostałe.

3. Należności krótkoterminowe (pozycja 2) wpisuje się do tabeli na podstawie wiekowania w wartościach netto (po uwzględnieniu odpisów aktualizujących), przy czym należności przeterminowane są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

4. Należności wynikające z przyjmowania lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (pozycja 2a) oraz udzielone pożyczki (pozycja 2b) wpisuje się do tabeli na podstawie wiekowania.

5. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu (pozycja 3) wpisuje się do tabeli zgodnie z planowanym terminem zbycia aktywa przy uwzględnieniu minimalnego okresu niezbędnego do spieniężenia aktywa.

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pozycja 4) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

7. Udzielone pożyczki krótkoterminowe (pozycja 5) wpisuje się do tabeli na podstawie wiekowania, przy czym udzielone pożyczki przeterminowane są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

8. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności (pozycja 6) przyporządkowuje się zgodnie z terminami zapadalności poszczególnych instrumentów.

9. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - akcje i udziały jednostek zależnych i stowarzyszonych (pozycja 7a) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

10. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - pozostałe (pozycja 7b) przyporządkowuje się do poszczególnych przedziałów zgodnie z przewidywanym terminem sprzedaży aktywa.

11. Należności długoterminowe (pozycja 8) są klasyfikowane jako wymagalne powyżej 12 miesięcy i umieszczane w tabeli w kolumnie [7].

12. Udzielone pożyczki długoterminowe (pozycja 9) są klasyfikowane jako wymagalne powyżej 12 miesięcy i umieszczane w tabeli w kolumnie [7].

13. Wartości niematerialne i prawne (pozycja 10) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

14. Rzeczowe aktywa trwałe (pozycja 11) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

15. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pozycja 12) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

16. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy (pozycja 13) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

17. Udziały (akcje) własne (pozycja 14) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

18. Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania wobec klientów z tytułu wpłaconych przez nich środków (pozycja 15a) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

19. Zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania wynikające z przyjmowania lub przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (pozycja 15b) oraz pożyczki, kredyty i wyemitowane dłużne papiery wartościowe (pozycja 15c) są przyporządkowywane zgodnie z terminami spłaty / wymagalności.

20. Zobowiązania krótkoterminowe - pozostałe (pozycja 15d) są przyporządkowywane do poszczególnych przedziałów na podstawie wiekowania, przy czym zobowiązania przeterminowane wpisuje się do kolumny [2].

21. Zobowiązania długoterminowe (pozycja 16) są klasyfikowane jako wymagalne powyżej 12 miesięcy i umieszczane w tabeli w kolumnie [7].

22. Rozliczenia międzyokresowe (pozycja 17) są przyporządkowywane do poszczególnych przedziałów na podstawie wiekowania.

23. Rezerwy na zobowiązania - z tytułu odroczonego podatku dochodowego (pozycja 18a) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

24. Rezerwy na zobowiązania - na świadczenia emerytalne i podobne (pozycja 18b) są klasyfikowane jako wymagalne bezterminowo i umieszczane w tabeli w kolumnie [8].

25. Rezerwy na zobowiązania - pozostałe (pozycja 18c) są przyporządkowywane do poszczególnych przedziałów na podstawie wiekowania.

26. Zobowiązania podporządkowane (pozycja 19) są przyporządkowywane do poszczególnych przedziałów na podstawie wiekowania.

27. Otrzymane warunkowe zobowiązania pozabilansowe (pozycja 20) są klasyfikowane jako wymagalne w najbliższym możliwym terminie, w którym mogą zostać uruchomione (w przypadku, gdy są to dostępne do wykorzystania linie kredytowe, pozycja 20a) lub w kolumnie [8] (inne, pozycja 20b).

28. Udzielone warunkowe zobowiązania pozabilansowe (pozycja 21) są klasyfikowane jako wymagalne w najszybszym możliwym terminie, w którym mogą zostać kontraktowo uruchomione. W przypadku braku kontraktowo określonego terminu, w którym dane zobowiązanie może zostać uruchomione, jest ono klasyfikowane jako wymagalne w terminie do 14 dni i umieszczane w tabeli w kolumnie [2].

Dział II. Finansowanie luki płynności

1. Dział II należy uzupełnić w przypadku, gdy w którymkolwiek z przedziałów czasowych w dziale I występuje skumulowana ujemna luka płynności.

2. Dla poszczególnych przedziałów czasowych, w których zidentyfikowano skumulowaną ujemną lukę płynności, należy wskazać sposób jej pokrycia poprzez:

1) podanie kwoty finansowania w jednym z poniższych pól:

a) "1. Działalność operacyjna",

b) "2. Działalność inwestycyjna",

c) "3. Działalność finansowa";

2) przedstawienie szczegółowego opisu danego sposobu finansowania w polu "Szczegółowy opis sposobu finansowania".

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

(MDF)

SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE

(MDF)

Okres sprawozdawczy:(miesiąc) .........................(rok) .......................................

___________________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

MDF CZĘŚĆ A

Wyszczególnienie

Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

1

2

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

01

II. Należności krótkoterminowe

02

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

03

1. Akcje

04

2. Dłużne papiery wartościowe

05

3. Certyfikaty inwestycyjne

06

4. Warranty

07

5. Pozostałe papiery wartościowe

08

6. Instrumenty pochodne

09

7. Towary giełdowe

10

8. Pozostałe

11

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12

V. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

13

VI. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu

zapadalności

14

1. Dłużne papiery wartościowe

15

2. Pozostałe papiery wartościowe

16

3. Towary giełdowe

17

4. Pozostałe

18

VII. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

19

1. Akcje i udziały

20

2. Dłużne papiery wartościowe

21

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

22

4. Certyfikaty inwestycyjne

23

5. Pozostałe papiery wartościowe

24

6. Towary giełdowe

25

7. Pozostałe

26

VIII. Należności długoterminowe

27

IX. Udzielone pożyczki długoterminowe

28

X. Wartości niematerialne i prawne

29

XI. Rzeczowe aktywa trwałe

30

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego

32

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

33

XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)

podstawowy

34

XIV. Udziały (akcje) własne

35

MDF CZĘŚĆ B

I. Zobowiązania krótkoterminowe

36

II. Zobowiązania długoterminowe

37

III. Rozliczenia międzyokresowe

38

IV. Rezerwy na zobowiązania

39

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

40

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

41

3. Pozostałe

42

V. Zobowiązania podporządkowane

43

VI. Kapitał (fundusz) własny

44

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

45

2. Kapitał (fundusz) zapasowy

46

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości

nominalnej

47

b) utworzony ustawowo

48

c) utworzony zgodnie ze statutem

49

d) z dopłat akcjonariuszy

50

e) inny

51

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

52

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

53

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

54

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

55

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

56

6. Zysk (strata) netto

57

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna)

58

MDF CZĘŚĆ C

I. Przychody z działalności podstawowej

59

1. Przychody z działalności maklerskiej

60

a) z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

61

b) z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie

62

c) z tytułu zarządzania portfelami, w skład których

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

finansowych

63

d) z tytułu doradztwa inwestycyjnego

64

e) z tytułu oferowania instrumentów finansowych

65

f) z tytułu świadczenia usług w wykonywaniu

zawartych umów o subemisje inwestycyjne

i usługowe lub zawierania i wykonywania innych

umów o podobnym charakterze, jeżeli ich

przedmiotem są instrumenty finansowe

66

g) z tytułu przechowywania lub rejestrowania

instrumentów finansowych, w tym prowadzenia

rachunków papierów wartościowych i rachunków

zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych

67

h) pozostałe

68

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

69

II. Koszty działalności podstawowej

70

1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd

towarowych, Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb

rozliczeniowych

71

2. Opłaty na rzecz CCP

72

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

73

4. Wynagrodzenia

74

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

75

6. Świadczenia na rzecz pracowników

76

7. Zużycie materiałów i energii

77

8. Usługi obce

78

9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

79

10. Pozostałe koszty rzeczowe

80

11. Amortyzacja

81

12. Podatki i inne opłaty o charakterze

publicznoprawnym

82

13. Prowizje i inne opłaty

83

14. Pozostałe

84

III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I – II)

85

IV. Przychody z instrumentów finansowych

przeznaczonych do obrotu

86

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

87

2. Odsetki

88

3. Korekty aktualizujące wartość

89

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

90

5. Pozostałe

91

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu

92

1. Korekty aktualizujące wartość

93

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

94

3. Pozostałe

95

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV – V)

96

VII. Przychody z instrumentów finansowych

utrzymywanych do terminu zapadalności

97

1. Odsetki

98

2. Korekty aktualizujące wartość

99

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów

wartościowych

100

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

101

5. Pozostałe

102

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

utrzymywanych do terminu zapadalności

103

1. Korekty aktualizujące wartość

104

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów

wartościowych

105

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

106

4. Pozostałe

107

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi utrzymywanymi do terminu

zapadalności (VII – VIII)

108

X. Przychody z instrumentów finansowych

dostępnych do sprzedaży

109

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

110

2. Odsetki

111

3. Korekty aktualizujące wartość

112

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

113

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów

wartościowych

114

6. Pozostałe

115

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

dostępnych do sprzedaży

116

1. Korekty aktualizujące wartość

117

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

118

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów

wartościowych

119

4. Pozostałe

120

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X – XI)

121

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

122

1. Nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników

aktywów trwałych i wartości niematerialnych

i prawnych

123

2. Rozwiązanie rezerw

124

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

125

4. Dotacje

126

5. Pozostałe

127

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

128

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników

aktywów trwałych i wartości niematerialnych

i prawnych

129

2. Utworzenie rezerw

130

3. Odpisy aktualizujące należności

131

4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych

składników aktywów trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych

132

5. Pozostałe

133

XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(III + VI + IX + XII + XIII – XIV)

134

XVI. Przychody finansowe

135

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

136

2. Odsetki od lokat i depozytów

137

3. Pozostałe odsetki

138

4. Dodatnie różnice kursowe

139

a) zrealizowane

140

b) niezrealizowane

141

5. Pozostałe

142

XVII. Koszty finansowe

143

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

144

2. Pozostałe odsetki

145

3. Ujemne różnice kursowe

146

a) zrealizowane

147

b) niezrealizowane

148

4. Pozostałe

149

XVIII. Zysk (strata) brutto (XV + XVI – XVII)

150

XIX. Podatek dochodowy

151

XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

152

XXI. Zysk (strata) netto (XVIII – XIX – XX)

153

MDF CZĘŚĆ D Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe:

154

I. Zobowiązania warunkowe, w tym:

155

1. gwarancje

156

2. kaucje, poręczenia

157

3. przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności

158

4. pozostałe

159

II. Majątek obcy w użytkowaniu

160

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione

w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

161

IV. Inne pozycje pozabilansowe

162

MDF CZĘŚĆ E Rachunki klientów

LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW

163

1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW

164

2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCH

RACHUNKÓW INSTRUMENTÓW

FINANSOWYCH KLIENTÓW

165

AKTYWA KLIENTÓW NA RACHUNKACH

166

1. Instrumenty finansowe klientów

167

1.1. Akcje notowane i prawa do akcji zapisane na

rachunkach papierów wartościowych

168

1.2. Pozostałe papiery wartościowe zapisane na

rachunkach papierów wartościowych klientów

169

1.3. Pozostałe instrumenty finansowe klientów

170

2. Środki pieniężne klientów

171

2.1. Środki pieniężne klientów przechowywane na

rachunkach pieniężnych klientów

172

2.2. Pozostałe środki pieniężne klientów

173

AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU

174

1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu

175

1.1. Papiery wartościowe klientów w zarządzaniu

zdeponowane na rachunkach papierów

wartościowych

176

1.2. Pozostałe instrumenty finansowe klientów

w zarządzaniu

177

2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu

178

ŚRODKI PIENIĘŻNE

179

1. Środki pieniężne klientów na rachunkach

bankowych

180

2. Pozostałe środki pieniężne klientów

181

3. Środki pieniężne własne na rachunkach

bankowych

182

4. Pozostałe własne środki pieniężne

183

MDF CZĘŚĆ F Należności przeterminowane

Wyszczególnienie

Stan na ostatni

dzień okresu

sprawozdawczego

Stan na ostatni dzień okresu

sprawozdawczego

1

należności

w wartości brutto

należności w wartości po pomniejszeniu

o odpisy aktualizujące

1. Należności nieprzeterminowane

184

2. Należności przeterminowane, w tym:

185

2.1. do 30 dni

186

2.2. powyżej 30 dni do 90 dni

187

2.3. powyżej 90 dni do 180 dni

188

2.4. powyżej 180 dni do roku

189

2.5. powyżej roku

190

MDF CZĘŚĆ G Zobowiązania przeterminowane

Wyszczególnienie

Stan na ostatni

dzień okresu

sprawozdawczego

Stan na ostatni dzień okresu

sprawozdawczego

1

zobowiązania

łącznie

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

oraz wyemitowanych dłużnych papierów

wartościowych

1. Zobowiązania nieprzeterminowane

191

2. Zobowiązania przeterminowane, w tym:

192

2.1. do 30 dni

193

2.2. powyżej 30 dni do 90 dni

194

2.3. powyżej 90 dni do 180 dni

195

2.4. powyżej 180 dni do roku

196

2.5. powyżej roku

197

MDF CZĘŚĆ H Transakcje ze stronami powiązanymi

Data zawarcia

transakcji

Liczba transakcji

NIP

Przedmiot i rodzaj

transakcji

Wartość transakcji

(w PLN) (wartość

godziwa)

Wartość transakcji

(w PLN) (wartość

transakcyjna)

198

199

200

201

202

203

MDF CZĘŚĆ I Przewidywane naruszenia rozporządzenia 575/2013

Wyszczególnienie

1. Wskazanie przepisów rozporządzenia 575/2013,

których naruszenie jest przewidywane

204

2. Przewidywany termin naruszenia rozporządzenia

575/2013

205

3. Przyczyny przewidywanego naruszenia

rozporządzenia 575/2013

206

MDF CZĘŚĆ J Kapitał wewnętrzny/ założycielski

Lp.

Ryzyko

Wartość kapitału wewnętrznego

207

Wartość

Całkowita wartość kapitału wewnętrznego

208

Minimalny kapitał założycielski

209

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania .......................................

Sprawozdanie sporządził:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ...................................................

(telefon/e-mail służbowy) ................................

(data) .....................................................

Sprawozdanie akceptował:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ..................................................

(data) ....................................................

INSTRUKCJA

dotycząca sprawozdania miesięcznego (MDF)

CZĘŚĆ A - CZĘŚĆ D

1. Pozycje przedstawione w częściach A, B, C i D (wiersze od 01 do 162) powinny zostać uzupełnione zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

CZĘŚĆ E

2. W wierszu 163 należy podać liczbę prowadzonych rachunków, wyliczoną jako suma pozycji wykazanych w wierszach 164 i 165.

3. W wierszu 164 należy podać liczbę prowadzonych rachunków papierów wartościowych klientów dla papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, ustaloną na koniec ostatniego dnia okresu objętego sprawozdaniem miesięcznym.

4. W wierszu 165 należy podać liczbę pozostałych prowadzonych rachunków instrumentów finansowych klientów.

5. W wierszu 166 należy podać stan aktywów klientów zapisanych na prowadzonych rachunkach, wyliczony jako suma pozycji wykazanych w wierszach 167 i 171.

6. W wierszu 167 należy podać sumę wartości należących do klientów instrumentów finansowych wykazanych w wierszach 168-170. Instrumenty finansowe klientów wycenia się według zasad zawartych w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem należących do klientów papierów wartościowych zdeponowanych na rachunkach domu maklerskiego prowadzonych za granicą. Należące do klientów papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach domu maklerskiego prowadzonych za granicą wyceniane są na podstawie ostatnich dostępnych informacji o cenach rynkowych tych papierów w kraju, w którym są one przechowywane na rachunkach papierów wartościowych. W przypadku gdy określony papier wartościowy jest w danym kraju przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku regulowanym, ustalenie wartości tego papieru wartościowego następuje według jego wartości rynkowej osiągniętej na rynku, na którym wolumen obrotów był największy.

7. W wierszu 168 należy podać wartość należących do klientów i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych akcji notowanych i praw do akcji na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

8. W wierszu 169 należy podać wartość papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych klientów, które nie zostały wykazane w wierszu 168.

9. W wierszu 170 należy podać w szczególności: wartość należących do klientów instrumentów finansowych przechowywanych w domu maklerskim w formie dokumentu lub wartość należących do klientów instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach niebędących rachunkami papierów wartościowych oraz wartość należących do klientów instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach domu maklerskiego prowadzonych za granicą.

10. W wierszu 171 należy podać wartość należących do klientów środków pieniężnych stanowiących sumę wartości wykazywanych w wierszach 172 i 173.

11. W wierszu 172 należy podać sumę należących do klientów środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach pieniężnych klientów służących do obsługi rachunków papierów wartościowych oraz przechowywanych na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków niebędących rachunkami papierów wartościowych.

12. W wierszu 173 należy podać sumę pozostałych należących do klientów środków pieniężnych, w szczególności wpłaty klientów na papiery wartościowe w ramach obrotu pierwotnego lub pierwszej oferty publicznej.

13. W wierszu 174 należy podać wartość aktywów klientów znajdujących się w zarządzaniu. W wierszu tym należy podać sumę wartości wykazanych w wierszach 175 i 178.

14. W wierszu 175 należy podać sumę wartości należących do klientów instrumentów finansowych w zarządzaniu wykazanych w wierszach 176 i 177, w tym również wartość objętych zarządzaniem instrumentów finansowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub w rejestrach prowadzonych przez inny podmiot. Instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, należące do klientów wycenia się według zasad zawartych w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem należących do klientów instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach domu maklerskiego prowadzonych za granicą. Należące do klientów papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach domu maklerskiego prowadzonych za granicą wyceniane są na podstawie ostatnich dostępnych informacji o cenach rynkowych tych papierów w kraju, w którym są one przechowywane na rachunkach papierów wartościowych. W przypadku gdy określony papier wartościowy jest w danym kraju przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku regulowanym, ustalenie wartości tego papieru wartościowego następuje według jego wartości rynkowej osiągniętej na rynku, na którym wolumen obrotów był największy.

15. W wierszu 176 należy podać wartość należących do klientów papierów wartościowych w zarządzaniu zdeponowanych na rachunkach papierów wartościowych klientów. Ilości poszczególnych papierów wartościowych ustala się na podstawie ewidencji papierów wartościowych według stanu na koniec dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie.

16. W wierszu 177 należy podać w szczególności: wartość należących do klientów instrumentów finansowych w zarządzaniu przechowywanych w formie dokumentu lub wartość należących do klientów instrumentów finansowych w zarządzaniu zapisanych na rachunkach niebędących rachunkami papierów wartościowych oraz wartość należących do klientów instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach domu maklerskiego prowadzonych za granicą. Ilości poszczególnych instrumentów finansowych klientów ustala się na podstawie ewidencji instrumentów finansowych według stanu na koniec dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie.

17. W wierszu 178 należy podać wartość należących do klientów środków pieniężnych w zarządzaniu, w tym również wartość środków pieniężnych klientów znajdujących się na rachunkach bankowych prowadzonych dla klientów, do których ustanowione zostało pełnomocnictwo domu maklerskiego.

18. W wierszu 179 należy podać wartość środków pieniężnych. W wierszu tym należy podać sumę wartości wykazanych w wierszach 180-183.

19. W wierszu 180 należy podać sumę sald rachunków bankowych domu maklerskiego, na których przechowywane są środki pieniężne klientów, na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem.

20. W wierszu 181 należy podać stan należących do klientów środków pieniężnych nieujętych w wierszu 180.

21. W wierszu 182 należy podać sumę sald rachunków bankowych domu maklerskiego, na których przechowywane są środki domu maklerskiego, na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem.

22. W wierszu 183 należy podać wartość środków pieniężnych domu maklerskiego, które nie zostały wykazane w wierszu 182.

CZĘŚĆ F

23. W wierszu 184 należy podać wartość należności nieprzeterminowanych w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

24. W wierszu 185 należy podać wartość należności przeterminowanych w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, wyliczonych jako suma odpowiednich pozycji wykazanych w wierszach 186-190.

25. W wierszu 186 należy podać należności przeterminowane domu maklerskiego do 30 dni w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

26. W wierszu 187 należy podać należności przeterminowane domu maklerskiego powyżej 30 dni, ale do 90 dni w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

27. W wierszu 188 należy podać należności przeterminowane domu maklerskiego powyżej 90 dni, ale do 180 dni w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

28. W wierszu 189 należy podać należności przeterminowane domu maklerskiego powyżej 180 dni, ale do roku w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

29. W wierszu 190 należy podać należności przeterminowane domu maklerskiego powyżej roku w wartości brutto oraz oddzielnie w wartości po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące.

CZĘŚĆ G

30. W wierszu 191 należy podać wartość zobowiązań nieprzeterminowanych w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

31. W wierszu 192 należy podać wartość zobowiązań przeterminowanych w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, wyliczonych jako suma odpowiednich pozycji wykazanych w wierszach 193-197.

32. W wierszu 193 należy podać zobowiązania przeterminowane domu maklerskiego do 30 dni w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

33. W wierszu 194 należy podać zobowiązania przeterminowane domu maklerskiego powyżej 30 dni, ale do 90 dni w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

34. W wierszu 195 należy podać zobowiązania przeterminowane domu maklerskiego powyżej 90 dni, ale do 180 dni w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

35. W wierszu 196 należy podać zobowiązania przeterminowane domu maklerskiego powyżej 180 dni, ale do roku w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

36. W wierszu 197 należy podać zobowiązania przeterminowane domu maklerskiego powyżej roku w kwocie zobowiązań łącznych oraz oddzielnie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

CZĘŚĆ H

37. W pozycjach 198-203 należy podać informację o transakcjach ze stronami powiązanymi zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, których wartość przekracza 5% funduszy własnych obliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013.

38. Dane co do zasady powinny być wykazywane w podziale na poszczególne transakcje, wartość transakcji podaje się w wartości godziwej i transakcyjnej. W przypadku konieczności wykazania powyżej 50 pozycji, dopuszcza się przekazanie danych w podziale na poszczególne podmioty powiązane wraz ze wskazaniem liczby zawartych transakcji.

39. W przypadku pozycji 200 należy podać nr NIP lub odpowiednik stosowany poza UE (w przypadku braku - należy podać nazwę podmiotu i kraj pochodzenia).

CZĘŚĆ I

40. W wierszach 204, 205 i 206 należy podać informację o przewidywanym w ciągu najbliższych 30 dni niespełnieniu wymogów kapitałowych określonych w rozporządzeniu 575/2013.

CZĘŚĆ J

41. W wierszu 207 należy podać informację o oszacowaniu kapitału wewnętrznego na poszczególne ryzyka, w tym zidentyfikowane jako istotne zgodnie z normami zawartymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 110x ustawy. Każdą kategorię ryzyka należy wykazywać w oddzielnym wierszu.

42. W wierszu 208 należy podać całkowitą wartość kapitału wewnętrznego.

43. W wierszu 209 wartość minimalnego kapitału założycielskiego należy przeliczać zgodnie z art. 98 ust. 10 ustawy, jako równowartość kwoty wyrażonej w euro zgodnie z art. 98 ust. 1-4 ustawy, na każdy dzień bilansowy, tj. na dzień sporządzenia rocznego lub półrocznego sprawozdania finansowego, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu poprzedzającym ten dzień.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Informacje o wybranych danych finansowych (IDF)

Informacje o wybranych danych finansowych (IDF)

Okres sprawozdawczy:(miesiąc) ........................(rok) .................................

____________________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

IDF CZĘŚĆ A

Wyszczególnienie

Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

1

2

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

01

II. Należności krótkoterminowe

02

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

03

1. Akcje

04

2. Dłużne papiery wartościowe

05

3. Certyfikaty inwestycyjne

06

4. Warranty

07

5. Pozostałe papiery wartościowe

08

6. Instrumenty pochodne

09

7. Towary giełdowe

10

8. Pozostałe

11

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12

V. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

13

VI. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu

zapadalności

14

1. Dłużne papiery wartościowe

15

2. Pozostałe papiery wartościowe

16

3. Towary giełdowe

17

4. Pozostałe

18

VII. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

19

1. Akcje i udziały

20

2. Dłużne papiery wartościowe

21

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

22

4. Certyfikaty inwestycyjne

23

5. Pozostałe papiery wartościowe

24

6. Towary giełdowe

25

7. Pozostałe

26

VIII. Należności długoterminowe

27

IX. Udzielone pożyczki długoterminowe

28

X. Wartości niematerialne i prawne

29

XI. Rzeczowe aktywa trwałe

30

XII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego

32

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

33

XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)

podstawowy

34

XIV. Udziały (akcje) własne

35

IDF CZĘŚĆ B

I. Zobowiązania krótkoterminowe

36

II. Zobowiązania długoterminowe

37

III. Rozliczenia międzyokresowe

38

IV. Rezerwy na zobowiązania

39

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

40

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

41

3. Pozostałe

42

V. Zobowiązania podporządkowane

43

VI. Kapitał (fundusz) własny

44

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

45

2. Kapitał (fundusz) zapasowy

46

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości

nominalnej

47

b) utworzony ustawowo

48

c) utworzony zgodnie ze statutem

49

d) z dopłat akcjonariuszy

50

e) inny

51

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

52

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

53

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych

54

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

55

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

56

6. Zysk (strata) netto

57

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna)

58

IDF CZĘŚĆ C

I. Przychody z działalności podstawowej

59

1. Przychody z działalności maklerskiej

60

a) z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

61

b) z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych, na rachunek dającego

zlecenie

62

c) z tytułu zarządzania portfelami, w skład których

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

finansowych

63

d) z tytułu doradztwa inwestycyjnego

64

e) z tytułu oferowania instrumentów finansowych

65

f) z tytułu świadczenia usług w wykonywaniu

zawartych umów o subemisje inwestycyjne

i usługowe lub zawierania i wykonywania innych

umów o podobnym charakterze, jeżeli ich

przedmiotem są instrumenty finansowe

66

g) z tytułu przechowywania lub rejestrowania

instrumentów finansowych, w tym prowadzenia

rachunków papierów wartościowych i rachunków

zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków

pieniężnych

67

h) pozostałe

68

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

69

II. Koszty działalności podstawowej

70

1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd

towarowych, Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb

rozliczeniowych

71

2. Opłaty na rzecz CCP

72

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

73

4. Wynagrodzenia

74

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

75

6. Świadczenia na rzecz pracowników

76

7. Zużycie materiałów i energii

77

8. Usługi obce

78

9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

79

10. Pozostałe koszty rzeczowe

80

11. Amortyzacja

81

12. Podatki i inne opłaty o charakterze

publicznoprawnym

82

13. Prowizje i inne opłaty

83

14. Pozostałe

84

III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I – II)

85

IV. Przychody z instrumentów finansowych

przeznaczonych do obrotu

86

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

87

2. Odsetki

88

3. Korekty aktualizujące wartość

89

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

90

5. Pozostałe

91

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

przeznaczonych do obrotu

92

1. Korekty aktualizujące wartość

93

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

94

3. Pozostałe

95

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV – V)

96

VII. Przychody z instrumentów finansowych

utrzymywanych do terminu zapadalności

97

1. Odsetki

98

2. Korekty aktualizujące wartość

99

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów

wartościowych

100

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

101

5. Pozostałe

102

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

utrzymywanych do terminu zapadalności

103

1. Korekty aktualizujące wartość

104

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów

wartościowych

105

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

106

4. Pozostałe

107

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi utrzymywanymi do terminu

zapadalności (VII – VIII)

108

X. Przychody z instrumentów finansowych

dostępnych do sprzedaży

109

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

110

2. Odsetki

111

3. Korekty aktualizujące wartość

112

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

113

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych

114

6. Pozostałe

115

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży

116

1. Korekty aktualizujące wartość

117

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

118

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych

119

4. Pozostałe

120

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X – XI)

121

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

122

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

123

2. Rozwiązanie rezerw

124

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

125

4. Dotacje

126

5. Pozostałe

127

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

128

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników

aktywów trwałych i wartości niematerialnych

i prawnych

129

2. Utworzenie rezerw

130

3. Odpisy aktualizujące należności

131

4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych

składników aktywów trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych

132

5. Pozostałe

133

XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(III + VI + IX + XII + XIII – XIV)

134

XVI. Przychody finansowe

135

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

136

2. Odsetki od lokat i depozytów

137

3. Pozostałe odsetki

138

4. Dodatnie różnice kursowe

139

a) zrealizowane

140

b) niezrealizowane

141

5. Pozostałe

142

XVII. Koszty finansowe

143

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

144

2. Pozostałe odsetki

145

3. Ujemne różnice kursowe

146

a) zrealizowane

147

b) niezrealizowane

148

4. Pozostałe

149

XVIII. Zysk (strata) brutto (XV + XVI – XVII)

150

XIX. Podatek dochodowy

151

XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)

152

XXI. Zysk (strata) netto (XVIII – XIX – XX)

153

IDF CZĘŚĆ D Pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe:

154

I. Zobowiązania warunkowe, w tym:

155

1. gwarancje

156

2. kaucje, poręczenia

157

3. przyznane i niewykorzystane limity z tytułu

transakcji z odroczonym terminem płatności

158

4. pozostałe

159

II. Majątek obcy w użytkowaniu

160

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione

w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

161

IV. Inne pozycje pozabilansowe

162

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania ....................................

Sprawozdanie sporządził:(imię i nazwisko) ....................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ...................................................

(telefon/e-mail służbowy) ......................................

(data) .....................................................

Sprawozdanie akceptował:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ..................................................

(data) ....................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

INFORMACJE O WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH

FINANSOWYCH

(SDF)

INFORMACJE O WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH

FINANSOWYCH

(SDF)

Okres sprawozdawczy:(kwartał) ...................(rok) .....................................

__________________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

SDF CZĘŚĆ A

Wyszczególnienie

Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

1

Skonsolidowane dane finansowe

jednostek objętych zakresem

konsolidacji rachunkowej

Skonsolidowane dane

finansowe dotyczące

jednostek objętych

zakresem konsolidacji

ostrożnościowej

I. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

01

II. Należności krótkoterminowe

02

III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu

03

1. Akcje

04

2. Dłużne papiery wartościowe

05

3. Certyfikaty inwestycyjne

06

4. Warranty

07

5. Pozostałe papiery wartościowe

08

6. Instrumenty pochodne

09

7. Towary giełdowe

10

8. Pozostałe

11

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

12

V. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

13

VI. Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu

zapadalności

14

1. Dłużne papiery wartościowe

15

2. Pozostałe papiery wartościowe

16

3. Towary giełdowe

17

4. Pozostałe

18

VII. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży

19

1. Akcje i udziały

20

2. Dłużne papiery wartościowe

21

3. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

22

4. Certyfikaty inwestycyjne

23

5. Pozostałe papiery wartościowe

24

6. Towary giełdowe

25

7. Pozostałe

26

VIII. Należności długoterminowe

27

IX. Udzielone pożyczki długoterminowe

28

X. Wartości niematerialne i prawne

29

XI. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

30

XII. Rzeczowe aktywa trwałe

31

XIII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

32

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego

33

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

34

XIV. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

35

XV. Udziały (akcje) własne

36

SDF CZĘŚĆ B

37

I. Zobowiązania krótkoterminowe

38

II. Zobowiązania długoterminowe

39

III. Rozliczenia międzyokresowe

40

IV. Rezerwy na zobowiązania

41

1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego

42

2. Na świadczenia emerytalne i podobne

43

3. Pozostałe

44

V. Zobowiązania podporządkowane

45

VI. Kapitał (fundusz) własny

46

1. Kapitał (fundusz) podstawowy

47

2. Kapitał (fundusz) zapasowy

48

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

49

b) utworzony ustawowo

50

c) utworzony zgodnie ze statutem

51

d) z dopłat akcjonariuszy

52

e) inny

53

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

54

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

55

5. Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań

finansowych jednostek podporządkowanych

56

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych

57

a) zysk z lat ubiegłych (wartość dodatnia)

58

b) strata z lat ubiegłych (wartość ujemna)

59

7. Zysk (strata) netto

60

8. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(wielkość ujemna)

61

VII. Kapitały (fundusze) mniejszości

62

VIII. Ujemna wartość firmy jednostek

podporządkowanych

63

SDF CZĘŚĆ C

64

I. Przychody z działalności podstawowej

65

1. Przychody z działalności maklerskiej

66

a) z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń

nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

67

b) z tytułu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia

instrumentów finansowych, na rachunek dającego

zlecenie

68

c) z tytułu zarządzania portfelami, w skład których

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów

finansowych

69

d) z tytułu doradztwa inwestycyjnego

70

e) z tytułu oferowania instrumentów finansowych

71

f) z tytułu świadczenia usług w wykonywaniu

zawartych umów o subemisje inwestycyjne

i usługowe lub zawierania i wykonywania innych

umów o podobnym charakterze, jeżeli ich

przedmiotem są instrumenty finansowe

72

g) z tytułu przechowywania lub rejestrowania

instrumentów finansowych, w tym prowadzenia

rachunków papierów wartościowych i rachunków

zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych

73

h) pozostałe

74

2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej

75

II. Koszty działalności podstawowej

76

1. Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd

towarowych, Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych i izb rozrachunkowych oraz izb

rozliczeniowych

77

2. Opłaty na rzecz CCP

78

3. Opłaty na rzecz izby gospodarczej

79

4. Wynagrodzenia

80

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

81

6. Świadczenia na rzecz pracowników

82

7. Zużycie materiałów i energii

83

8. Usługi obce

84

9. Koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości

85

10. Pozostałe koszty rzeczowe

86

11. Amortyzacja

87

12. Podatki i inne opłaty o charakterze

publicznoprawnym

88

13. Prowizje i inne opłaty

89

14. Pozostałe

90

III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I – II)

91

IV. Przychody z instrumentów finansowych

przeznaczonych do obrotu

92

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

93

2. Odsetki

94

3. Korekty aktualizujące wartość

95

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

96

5. Pozostałe

97

V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

przeznaczonych do obrotu

98

1. Korekty aktualizujące wartość

99

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

100

3. Pozostałe

101

VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV – V)

102

VII. Przychody z instrumentów finansowych

utrzymywanych do terminu zapadalności

103

1. Odsetki

104

2. Korekty aktualizujące wartość

105

3. Odpis dyskonta od dłużnych papierów

wartościowych

106

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

107

5. Pozostałe

108

VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

utrzymywanych do terminu zapadalności

109

1. Korekty aktualizujące wartość

110

2. Amortyzacja premii od dłużnych papierów

wartościowych

111

3. Strata ze sprzedaży/umorzenia

112

4. Pozostałe

113

IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności

(VII – VIII)

114

X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych

do sprzedaży

115

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

116

2. Odsetki

117

3. Korekty aktualizujące wartość

118

4. Zysk ze sprzedaży/umorzenia

119

5. Odpis dyskonta od dłużnych papierów

wartościowych

120

6. Pozostałe

121

XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych

dostępnych do sprzedaży

122

1. Korekty aktualizujące wartość

123

2. Strata ze sprzedaży/umorzenia

124

3. Amortyzacja premii od dłużnych papierów

wartościowych

125

4. Pozostałe

126

XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami

finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X – XI)

127

XIII. Pozostałe przychody operacyjne

128

1. Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników

aktywów trwałych i wartości niematerialnych

i prawnych

129

2. Rozwiązanie rezerw

130

3. Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności

131

4. Dotacje

132

5. Pozostałe

133

XIV. Pozostałe koszty operacyjne

134

1. Strata ze sprzedaży rzeczowych składników

aktywów trwałych i wartości niematerialnych

i prawnych

135

2. Utworzenie rezerw

136

3. Odpisy aktualizujące należności

137

4. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych

składników aktywów trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych

138

5. Pozostałe

139

XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

(III + VI + IX + XII + XIII – XIV)

140

XVI. Przychody finansowe

141

1. Odsetki od udzielonych pożyczek

142

2. Odsetki od lokat i depozytów

143

3. Pozostałe odsetki

144

4. Dodatnie różnice kursowe

145

a) zrealizowane

146

b) niezrealizowane

147

5. Pozostałe

148

XVII. Koszty finansowe

149

1. Odsetki od kredytów i pożyczek

150

2. Pozostałe odsetki

151

3. Ujemne różnice kursowe

152

a) zrealizowane

153

b) niezrealizowane

154

4. Pozostałe

155

XVIII. Odpis wartości firmy jednostek

podporządkowanych

156

XIX. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek

podporządkowanych

157

XX. Zysk mniejszości

158

XXI. Strata mniejszości

159

XXII. Zysk (strata) brutto (XV + XVI – XVII – XVIII

+ XIX – XX – XXI)

160

XXIII. Podatek dochodowy

161

XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

(zwiększenia straty)

162

Udział w zyskach netto jednostki podporządkowanych

wycenianych metodą praw własności

163

Udział w stratach netto jednostek podporządkowanych

wycenianych metodą praw własności

164

XXV. Zysk (strata) netto (XXII – XXIII – XXIV)

165

SDF CZĘŚĆ D Pozycje pozabilansowe

166

Pozycje pozabilansowe:

167

I. Zobowiązania warunkowe, w tym:

168

1. gwarancje

169

2. kaucje, poręczenia

170

3. przyznane i niewykorzystane limity z tytułu

transakcji z odroczonym terminem płatności

171

4. pozostałe

172

II. Majątek obcy w użytkowaniu

173

III. Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione

w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

174

IV. Inne pozycje pozabilansowe

175

V. Podmioty, które wchodzą w zakres konsolidacji

176

SDF CZĘŚĆ E Transakcje ze stronami powiązanymi

Data zawarcia

transakcji

Liczba transakcji

NIP

Przedmiot i rodzaj

transakcji

Wartość transakcji

(w PLN) (wartość

godziwa)

Wartość transakcji

(w PLN) (wartość

transakcyjna)

177

178

179

180

181

182

SDF CZĘŚĆ F Przewidywane naruszenia rozporządzenia 575/2013

Wyszczególnienie

1. Wskazanie przepisów rozporządzenia 575/2013,

których naruszenie jest przewidywane

183

2. Przewidywany termin naruszenia rozporządzenia

575/2013

184

3. Przyczyny przewidywanego naruszenia

rozporządzenia 575/2013

185

SDF CZĘŚĆ G Skonsolidowany kapitał wewnętrzny

Lp.

Ryzyko

Wartość kapitału wewnętrznego

186

Wartość

Całkowita wartość skonsolidowanego kapitału wewnętrznego

187

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania ....................................

Sprawozdanie sporządził:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ..................................................

(telefon/e-mail służbowy) ......................................

(data) .....................................................

Sprawozdanie akceptował:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ..................................................

(data) ....................................................

INSTRUKCJA

dotycząca informacji o wybranych skonsolidowanych danych finansowych (SDF)

ZAKRES DANYCH

1. Dane w kolumnie "Skonsolidowane dane finansowe jednostek objętych zakresem konsolidacji rachunkowej" w części A-D należy przedstawić w zakresie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, określonej zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

2. Dane w kolumnie "Skonsolidowane dane finansowe dotyczące jednostek objętych zakresem konsolidacji ostrożnościowej" w części A-D należy przedstawić w zakresie jednostek objętych zakresem konsolidacji ostrożnościowej zgodnie z przepisami części pierwszej tytuł II rozdział 2 rozporządzenia nr 575/2013.

3. Dane w części F i G przedstawiają tylko podmioty zobowiązane do spełniania norm adekwatności kapitałowej na zasadzie skonsolidowanej zgodnie z przepisami części pierwszej tytuł II rozdział 2 rozporządzenia nr 575/2013.

CZĘŚĆ A - CZĘŚĆ D

4. Pozycje przedstawione w częściach A, B, C i D (wiersze od 01 do 176) powinny zostać uzupełnione zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W pozycji "Podmioty, które wchodzą w zakres konsolidacji" należy podać pełne nazwy podmiotów objętych konsolidacją w kolumnie 3 - objętych zakresem konsolidacji zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, w kolumnie 4 - objętych zakresem konsolidacji ostrożnościowej zgodnie z przepisami części pierwszej tytuł II rozdział 2 rozporządzenia nr 575/3013.

CZĘŚĆ E

5. W pozycjach 177-182 należy podać informację o transakcjach ze stronami powiązanymi zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, których wartość przekracza 5% skonsolidowanych funduszy własnych obliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013.

6. Dane co do zasady powinny być wykazywane w podziale na poszczególne transakcje, wartość transakcji podaje się w wartości godziwej i transakcyjnej. W przypadku konieczności wykazania powyżej 50 pozycji, dopuszcza się przekazanie danych w podziale na poszczególne podmioty powiązane wraz ze wskazaniem liczby zawartych transakcji.

7. W przypadku pozycji 179 należy podać nr NIP lub odpowiednik stosowany poza UE (w przypadku braku - należy podać nazwę podmiotu i kraj pochodzenia).

CZĘŚĆ F

8. W wierszach 183, 184 i 185 należy podać informację o przewidywanym w ciągu najbliższych 30 dni niespełnieniu wymogów kapitałowych na zasadzie skonsolidowanej określonych w rozporządzeniu 575/2013.

CZĘŚĆ G

9. W wierszu 186 należy podać informację o oszacowaniu skonsolidowanego kapitału wewnętrznego na poszczególne ryzyka, w tym zidentyfikowane jako istotne zgodnie z normami zawartymi w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 110x ustawy. Każdą kategorię ryzyka należy wykazywać w oddzielnym wierszu.

10. W wierszu 187 należy podać całkowitą wartość skonsolidowanego kapitału wewnętrznego.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW

(RACH_KL)

SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW

(RACH_KL)

Okres sprawozdawczy:(miesiąc) ...................(rok) ......................................

_________________________________________________________________

Dane identyfikacyjne podmiotu sprawozdającego:

Rachunki klientów

Wyszczególnienie

Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

1

2

LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW

01

1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW

02

2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCH

RACHUNKÓW INSTRUMENTÓW

FINANSOWYCH KLIENTÓW

03

AKTYWA KLIENTÓW NA RACHUNKACH

04

1. Instrumenty finansowe klientów

05

1.1. Akcje notowane i prawa do akcji zapisane na

rachunkach papierów wartościowych

06

1.2. Pozostałe papiery wartościowe zapisane na

rachunkach papierów wartościowych klientów

07

1.3. Pozostałe instrumenty finansowe klientów

08

2. Środki pieniężne klientów

09

2.1. Środki pieniężne klientów przechowywane na

rachunkach pieniężnych klientów

10

2.2. Pozostałe środki pieniężne klientów

11

AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU

12

1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu

13

1.1. Papiery wartościowe klientów w zarządzaniu

zdeponowane na rachunkach papierów

wartościowych

14

1.2. Pozostałe instrumenty finansowe klientów

w zarządzaniu

15

2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu

16

ŚRODKI PIENIĘŻNE

17

1. Środki pieniężne klientów na rachunkach

bankowych

18

2. Pozostałe środki pieniężne klientów

19

3. Środki pieniężne własne na rachunkach

bankowych

20

4. Pozostałe własne środki pieniężne

21

Miejsce i data sporządzenia sprawozdania .........................................

Sprawozdanie sporządził:(imię i nazwisko) .........................................

(stanowisko) .............................................

(podpis) ................................................

(telefon/e-mail) ..........................................

(data) ...................................................

Sprawozdanie akceptował:(imię i nazwisko służbowy) .........................................

(stanowisko) ................................................

(podpis) ....................................................

(data) ......................................................

INSTRUKCJA

dotycząca sprawozdania rachunki klientów (RACH_KL)

1. W wierszu 01 należy podać liczbę prowadzonych rachunków, wyliczoną jako suma pozycji wykazanych w wierszach 02 i 03.

2. W wierszu 02 należy podać liczbę prowadzonych rachunków papierów wartościowych klientów dla papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym, ustaloną na koniec ostatniego dnia okresu objętego sprawozdaniem miesięcznym.

3. W wierszu 03 należy podać liczbę pozostałych prowadzonych rachunków instrumentów finansowych klientów.

4. W wierszu 04 należy podać stan aktywów klientów zapisanych na prowadzonych rachunkach, wyliczony jako suma pozycji wykazanych w wierszach 05 i 09.

5. W wierszu 05 należy podać sumę wartości należących do klientów instrumentów finansowych wykazanych w wierszach 06-08. Instrumenty finansowe klientów wycenia się według zasad zawartych w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem, należących do klientów, papierów wartościowych zdeponowanych na rachunkach biura maklerskiego prowadzonych za granicą. Należące do klientów papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach biura maklerskiego prowadzonych za granicą wyceniane są na podstawie ostatnich dostępnych informacji o cenach rynkowych tych papierów w kraju, w którym są one przechowywane na rachunkach papierów wartościowych. W przypadku gdy określony papier wartościowy jest w danym kraju przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku regulowanym, ustalenie wartości tego papieru wartościowego następuje według jego wartości rynkowej, osiągniętej na rynku, na którym wolumen obrotów był największy.

6. W wierszu 06 należy podać wartość należących do klientów i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych akcji notowanych i praw do akcji na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

7. W wierszu 07 należy podać wartość papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych klientów, które nie zostały wykazane w wierszu 06.

8. W wierszu 08 należy podać w szczególności: wartość należących do klientów instrumentów finansowych przechowywanych w biurze maklerskim w formie dokumentu lub wartość należących do klientów instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach niebędących rachunkami papierów wartościowych oraz wartość należących do klientów instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach biura maklerskiego prowadzonych za granicą.

9. W wierszu 09 należy podać wartość należących do klientów środków pieniężnych stanowiących sumę wartości wykazywanych w wierszach 10 i 11.

10. W wierszu 10 należy podać sumę należących do klientów środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach pieniężnych klientów służących do obsługi rachunków papierów wartościowych oraz przechowywanych na rachunkach pieniężnych służących do obsługi rachunków niebędących rachunkami papierów wartościowych.

11. W wierszu 11 należy podać sumę pozostałych należących do klientów środków pieniężnych, w szczególności wpłaty klientów na papiery wartościowe w ramach obrotu pierwotnego lub pierwszej oferty publicznej.

12. W wierszu 12 należy podać wartość aktywów klientów znajdujących się w zarządzaniu. W wierszu tym należy podać sumę wartości wykazanych w wierszach 13 i 16.

13. W wierszu 13 należy podać sumę wartości należących do klientów instrumentów finansowych w zarządzaniu wykazanych w wierszach 14 i 15, w tym również wartość objętych zarządzaniem instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub w rejestrach prowadzonych przez inny podmiot. Instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, należące do klientów wycenia się według zasad zawartych w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem należących do klientów instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach biura maklerskiego prowadzonych za granicą. Należące do klientów papiery wartościowe zdeponowane na rachunkach biura maklerskiego prowadzonych za granicą wyceniane są na podstawie ostatnich dostępnych informacji o cenach rynkowych tych papierów w kraju, w którym są one przechowywane na rachunkach papierów wartościowych. W przypadku gdy określony papier wartościowy jest w danym kraju przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku regulowanym, ustalenie wartości tego papieru wartościowego następuje według jego wartości rynkowej osiągniętej na rynku, na którym wolumen obrotów był największy.

14. W wierszu 14 należy podać wartość należących do klientów papierów wartościowych w zarządzaniu zdeponowanych na rachunkach papierów wartościowych klientów. Ilości poszczególnych papierów wartościowych ustala się na podstawie ewidencji papierów wartościowych według stanu na koniec dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie.

15. W wierszu 15 należy podać w szczególności: wartość należących do klientów instrumentów finansowych w zarządzaniu przechowywanych w formie dokumentu lub wartość należących do klientów instrumentów finansowych w zarządzaniu zapisanych na rachunkach niebędących rachunkami papierów wartościowych oraz wartość należących do klientów instrumentów finansowych zdeponowanych na rachunkach biura maklerskiego prowadzonych za granicą. Ilości poszczególnych instrumentów finansowych klientów ustala się na podstawie ewidencji instrumentów finansowych według stanu na koniec dnia, na który sporządzane jest sprawozdanie.

16. W wierszu 16 należy podać wartość należących do klientów środków pieniężnych w zarządzaniu, w tym również wartość środków pieniężnych klientów znajdujących się na rachunkach bankowych prowadzonych dla klientów, do których ustanowione zostało pełnomocnictwo biura maklerskiego.

17. W wierszu 17 należy podać wartość środków pieniężnych. W wierszu tym należy podać sumę wartości wykazanych w wierszach 18-21.

18. W wierszu 18 należy podać sumę sald rachunków bankowych biura maklerskiego, na których przechowywane są środki pieniężne klientów, na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem.

19. W wierszu 19 należy podać stan należących do klientów środków pieniężnych nieujętych w wierszu 18.

20. W wierszu 20 należy podać sumę sald rachunków bankowych biura maklerskiego, na których przechowywane są środki biura maklerskiego, na ostatni dzień okresu objętego sprawozdaniem.

21. W wierszu 21 należy podać wartość środków pieniężnych maklerskiego, które nie zostały wykazane w wierszu 20.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 14 z 21.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 48 z 20.02.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 205 z 31.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 38 z 13.02.2016, str. 14, Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 64 z 10.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 83 z 31.03.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 263 z 29.09.2016, str. 1.