Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1257

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192 i 482 oraz z 2017 r. poz. 1249) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego gromadzi także informacje niezbędne do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, o których mowa w art. 32c ustawy.";

2) w § 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 6, lub uprawniające do uzyskania świadczenia poza kolejnością, zgodnie z art. 24a-24c i art. 47c ustawy, lub do uzyskania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego bez skierowania, zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 10, 10a i 12-14 ustawy, lub gdy świadczenie z zakresu rehabilitacji leczniczej jest udzielane świadczeniobiorcy posiadającemu orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

a) kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

b) nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument - jeżeli uprawnienie nie zostało potwierdzone dokumentem elektronicznym, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy;";

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w tabeli nr 8 lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1ubezpieczonyUK - w przypadku karty ubezpieczenia zdrowotnegonumer identyfikacyjny karty
NK - w przypadku innego dokumentu, który zgodnie z art. 240 ustawy do czasu wydania karty ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnejnazwa dokumentu oraz jeżeli występują: seria i numer dokumentu, data wystawienia dokumentu, okres obowiązywania dokumentu, nazwa podmiotu wystawiającego dokument i numer identyfikacji podatkowej (NIP) tego podmiotu, a w przypadku dokumentu wystawionego przez rolnika pomocnikowi rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 2a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) - numer PESEL tego rolnika
OS - w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawydata złożenia oświadczenia, identyfikator oświadczenia nadany przez świadczeniodawcę oraz kod oświadczenia, określony w tabeli nr 8a. a w przypadku, gdy oświadczenie, zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy, nie jest składane w dniu udzielania świadczenia, także wskazana w oświadczeniu data rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczenia
b) tabela nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

Tabela nr 9. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego
Podstawa prawna dodatkowego uprawnieniaRodzaj i zakres uprawnieniaKategoriaKod
1234
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane
art. 42 ust. 1 ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę42MON
art. 42 ust. 1a ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz42WŻ
funkcjonariusz42WF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego42WABW
art. 42 ust. 2 ustawyświadczenia opieki zdrowotnej, niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej, w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwapolicjant, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, strażak Państwowej Straży Pożarnej, a także pracownik tych służb, także po zwolnieniu ze służby lub ustaniu umowy o pracę42MSW
Prawo do wyrobów medycznych
art. 47 ust. 1 ustawybezpłatne wyroby medyczneinwalida wojenny47IB
inwalida wojskowy47IW
cywilna niewidoma ofiara działań wojennych47CN
osoba represjonowana47OR
art. 47 ust. 1a ustawywyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniuświadczeniobiorca do 18. roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu47DN
art. 47 ust. 1b ustawywyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniuświadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności47ZN
art. 47 ust. 2 ustawybezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik47MON
art. 47 ust. 2a ustawybezpłatne wyroby medyczne w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz472AŻ
funkcjonariusz472AF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego472ABW
Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
art. 24a ustawyprawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik24A
art. 24b ustawyprawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz24BŻ
funkcjonariusz24BF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego24BABW
art. 24c ustawyprawo do korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż te, o których mowa w art. 20 ustawy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz24CŻ
funkcjonariusz24CF
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego24CABW
art. 47c ustawy albo art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000)prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnejświadczeniobiorca, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", "Dawcy Przeszczepu" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"47CZ
inwalida wojenny47CIB
inwalida wojskowy47CIW
kombatant47CK
kobieta w ciąży47CC
świadczeniobiorca do 18. roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu47CDN
świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności47CZN
działacz opozycji antykomunistycznej47COA
osoba represjonowana z powodów politycznych47CRP
Prawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania
art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowaniainwalida wojenny57IB
inwalida wojskowy57IW
kombatant57K
osoba represjonowana57OR
działacz opozycji antykomunistycznej57OA
osoba represjonowana z powodów politycznych57RP
art. 57 ust. 2 pkt 10a ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowaniacywilna niewidoma ofiara działań wojennych57CN
art. 57 ust. 2 pkt 12 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwauprawniony żołnierz lub pracownik57MON
art. 57 ust. 2 pkt 13 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwaweteran poszkodowanyżołnierz57Ż
funkcjonariusz57F
funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego57ABW
art. 57 ust. 2 pkt 14 ustawyprawo do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez wymaganego skierowaniaosoba posiadająca zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a ustawy57CP
świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności57ZN
Pozostałe uprawnienia dla dzieci, młodzieży i kobiet w okresie ciąży i połogu oraz osób niepełnosprawnych
art. 31 ust. 3 ustawy oraz przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy określające świadczenia gwarantowane z zakresu leczenie stomatologicznegododatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty oraz materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowane jako świadczenia gwarantowanedzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia31D
kobieta w ciąży i w okresie połogu31C
dzieci i młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16. do ukończenia 18. roku życia31N
młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i znacznym, która ukończyła 18. rok życia31N18
art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) w związku z art. 136 ust. 2 pkt 1a ustawyświadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczejświadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnościZSN
Prawo do diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
art. 32a ustawyprawo do diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznegoosoba, której wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego32aDILO
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076)prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, skierowanych do kobiet w ciąży powikłanej oraz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodukobieta w ciąży powikłanejZZC
dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie poroduZZDN
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).