Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de... - Dz.U.2016.238 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.238

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 i Nr 254, poz. 1704) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) wskazanie powiązań z innymi przedsiębiorcami;",

pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną;

6) pomocy otrzymanej na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasowej pomocy na restrukturyzację w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, jak również informacje dotyczące zakończenia okresu restrukturyzacji wspieranego pomocą lub wstrzymania realizacji planu restrukturyzacji wspieranego pomocą w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej - w przypadku ubiegania się o pomoc tego rodzaju zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską 1 ;",

dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) rekompensaty otrzymanej z tytułu wykonywania usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w odniesieniu do tej samej usługi, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy o pomoc wnioskuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce, przedstawia się:

1) informacje, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do tej spółki;

2) dodatkowo informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b oraz d, odnoszące się do tego wspólnika albo komplementariusza.

1b. Informacji oraz sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują wnioskodawcy ubiegający się o pomoc udzielaną na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1052 i 1854).",

c)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz przez przekazanie sprawozdań finansowych.

3. Sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekazują mikro- i mali przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), ubiegający się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu, jeżeli do ustalenia wartości tej pomocy nie jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy.";

2)
§ 3 i § 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. Wnioskodawca, który nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku z realizacją którego ubiega się o pomoc, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

§ 4. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc na ratowanie, restrukturyzację lub tymczasową pomoc na restrukturyzację, który nie otrzymał tego rodzaju pomocy publicznej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej lub zakończył okres restrukturyzacji wspierany pomocą lub wstrzymał realizację planu restrukturyzacji wspieranego pomocą wcześniej niż w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej odpowiednie oświadczenie o tym fakcie.";

3)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Do informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, w przypadku której wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

wzór

1 Kryteria te są określone w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).