Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1361

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (Dz. U. poz. 2184) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) tabelę nr 1 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt;

3) tabelę nr 2 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt;",

b) dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) tabelę nr 3 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym;

5) tabelę nr 4 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym.";

2) w § 2 skreśla się wyrazy "i 2017 r.";
3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wzór rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem za 2017 r. określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.";

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Osiągnięty poziom zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, należy obliczyć na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez zbierających zużyty sprzęt.

2. Informacje zawarte w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. l, m, o, p zamieszcza się w rocznym raporcie o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem za rok 2018 i lata następne.";

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) część B otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b) po części B dodaje się część C w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
6) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tytule skreśla się wyrazy "I 2017 R.";
7) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

B.

Tabela nr 1 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt

Nr kolumny1234567
Grupa sprzętuMasa sprzętu wprowadzonego do obrotuMasa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowychMasa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż gospodarstwa domoweCałkowita masa zebranego zużytego sprzętuMasa zużytego sprzętu przetworzonego w zakładach przetwarzaniaMasa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu poddania recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiuMasa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu poddania recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu
Mg
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
3. Lampy
4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Uwaga:

Tabelę należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez wprowadzających sprzęt.

Tabela nr 2 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt

Nr kolumny123456
Grupa sprzętuMasa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku (w tym przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi)1), 2)Osiągnięty poziom odzysku zużytego sprzętu3)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi1), 2)Masa zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia2)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia2)Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu4)
Mg%MgMgMg%
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
3. Lampy
4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Objaśnienia:

1) Uwzględnia się masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.).

2) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez wprowadzających sprzęt.

3) Poziom odzysku zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę wskazaną w kolumnie nr 1 - Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 1 - Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu.

4) Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę stanowiącą sumę liczb z kolumn nr 3, 4 i 5 przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 1 - Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

C.

Tabela nr 3 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym

Nr kolumny1234567
Grupa sprzętuMasa sprzętu wprowadzonego do obrotu1)Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych2)Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż gospodarstwa domowe2)Całkowita masa

zebranego zużytego sprzętu2)

Masa zużytego sprzętu przetworzonego w zakładach przetwarzania3)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu poddania recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu3)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu poddania recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu3)
Mg
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
3. Lampy
4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Objaśnienia:

1) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez wprowadzających sprzęt.

2) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez zbierających zużyty sprzęt.

3) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez prowadzących zakłady przetwarzania, o ile takie dane są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

Tabela nr 4 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym

Nr kolumny123456
Grupa sprzętuMasa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku (w tym przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi)1), 2)Osiągnięty poziom odzysku zużytego sprzętu3)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi1), 2)Masa zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia2)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przygotowanych do ponownego użycia2)Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu4)
Mg%MgMgMg%
1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2
3. Lampy
4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm
5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm
6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Objaśnienia:

1) Uwzględnia się masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez prowadzących zakłady przetwarzania, o ile takie dane są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

3) Poziom odzysku zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę wskazaną w kolumnie nr 1 - Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 3 - Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu, o ile dane wskazane w kolumnie nr 1 są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

4) Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę stanowiącą sumę liczb z kolumn nr 3, 4 i 5 przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 3 - Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu, o ile dane z kolumn nr 3, 4 i 5 są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR ROCZNEGO RAPORTU O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU GOSPODARKI ZUŻYTYM SPRZĘTEM ZA 2017 R.

A. Część opisowa zawierająca informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem (Dz. U. poz. 2184, z późn. zm.).

B.

Tabela nr 1 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt

Nr kolumny12345
Grupa sprzętuMasa sprzętu wprowadzonego do obrotuMasa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowychMasa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż gospodarstwa domoweCałkowita masa zebranego zużytego sprzętuMasa zużytego sprzętu przetworzonego w zakładach przetwarzania
Mg
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne
5. Sprzęt oświetleniowy, w tym:
a) gazowe lampy wyładowcze
b) diody elektroluminescencyjne (LED)
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne,

z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych
9. Przyrządy do monitorowania i kontroli
10. Automaty wydające

Uwaga:

Tabelę należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez wprowadzających sprzęt.

Tabela nr 2 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym, którego zagospodarowanie sfinansowali wprowadzający sprzęt

Nr kolumny12345
Grupa sprzętuMasa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku (w tym przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi)1), 2)Osiągnięty poziom odzysku zużytego sprzętu3)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi1), 2)Masa zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia4)Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu5)
Mg%MgMg%
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne
5. Sprzęt oświetleniowy, w tym:
a) gazowe lampy wyładowcze
b) diody elektroluminescencyjne (LED)
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych
9. Przyrządy do monitorowania i kontroli
10. Automaty wydające

Objaśnienia:

1) Uwzględnia się masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.).

2) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez wprowadzających sprzęt.

3) Poziom odzysku zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę wskazaną w kolumnie nr 1 - Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 1 - Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu.

4) W kolumnie nr 4 należy wpisać łączną masę zużytego sprzętu lub części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia, zgodnie z danymi ze sprawozdań przedłożonych przez wprowadzających sprzęt.

5) Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę stanowiącą sumę liczb z kolumn nr 3 i 4 przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 1 Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu.

C.

Tabela nr 3 Masa sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz masa zużytego sprzętu zebranego i poddanego przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym

Nr kolumny12345
Grupa sprzętuMasa sprzętu wprowadzonego do obrotu1)Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych2)Masa zebranego zużytego sprzętu pochodzącego z innych źródeł niż gospodarstwa domowe2)Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu2)Masa zużytego sprzętu przetworzonego w zakładach przetwarzania3)
Mg
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne
5. Sprzęt oświetleniowy, w tym:
a) gazowe lampy wyładowcze
b) diody elektroluminescencyjne (LED)
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne,

z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych
9. Przyrządy do monitorowania i kontroli
10. Automaty wydające

Objaśnienia:

1) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez wprowadzających sprzęt.

2) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez zbierających zużyty sprzęt.

3) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez prowadzących zakłady przetwarzania.

Tabela nr 4 Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych odzyskowi, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi, a także osiągnięte poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu w danym roku kalendarzowym

Nr kolumny12345
Grupa sprzętuMasa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku (w tym przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi)1), 2)Osiągnięty poziom odzysku zużytego sprzętu3)Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi1), 2)Masa zużytego sprzętu przygotowanego do ponownego użycia4)Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu5)
Mg%MgMg%
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne
5. Sprzęt oświetleniowy, w tym:
a) gazowe lampy wyładowcze
b) diody elektroluminescencyjne (LED)
6. Narzędzia elektryczne

i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych

7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych
9. Przyrządy do monitorowania i kontroli
10. Automaty wydające

Objaśnienia:

1) Uwzględnia się masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

2) Należy wypełnić na podstawie danych ze sprawozdań przedłożonych przez prowadzących zakłady przetwarzania, o ile takie dane są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

3) Poziom odzysku zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę wskazaną w kolumnie nr 1 - Masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych procesom odzysku przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 3 - Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu, o ile dane wskazane w kolumnie nr 1 są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

4) W kolumnie nr 4 należy wpisać łączną masę zużytego sprzętu lub części składowych pochodzących ze zużytego sprzętu przekazanych do ponownego użycia, zgodnie z informacją przekazaną w sprawozdaniach przedłożonych przez prowadzących zakłady przetwarzania, o ile takie dane są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

5) Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu oblicza się, dzieląc liczbę stanowiącą sumę liczb z kolumn nr 3 i 4 przez liczbę wskazaną w kolumnie nr 4 w tabeli nr 3 - Całkowita masa zebranego zużytego sprzętu, o ile dane w kolumnie nr 3 i 4 są dostępne. Jeśli dane nie są dostępne, należy wpisać "-".

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).