Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1746

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1350, z 2018 r. poz. 1502 oraz z 2019 r. poz. 290) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) składanie zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego / zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).";

2) w § 11a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "w § 1 pkt 2a" dodaje się wyrazy "i 8".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).