Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.290

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Na podstawie art. 3f § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1350 oraz z 2018 r. poz. 1502) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) składanie i odrzucanie zeznań oraz przeglądanie danych wynikających z zeznań - w przypadku zeznań udostępnianych podatnikowi przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu na podstawie art. 45cd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz art. 21c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43);";

2) w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) potwierdzenie danych identyfikacyjnych użytkownika z wykorzystaniem danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego, w celu uwierzytelnienia na portalu podatkowym;";

3) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a, warunkiem korzystania z portalu jest uwierzytelnienie:

1) przez podanie:

a) identyfikatora podatkowego:

– NIP i daty urodzenia podatnika albo

- numeru PESEL,

b) kwoty przychodu wykazanego w złożonym przez podatnika zeznaniu za rok bezpośrednio poprzedzający rok podatkowy,

c) kwoty przychodu zawartej w jednej z informacji podatkowych, która została uwzględniona przez organ podatkowy w udostępnionym podatnikowi zeznaniu, albo

2) za pomocą profilu zaufanego.

2. Przepisów § 2-11 nie stosuje się.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).