Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1502

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 13 września 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

Na podstawie art. 100a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1446) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Przy opracowywaniu programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej, zwanego dalej "programem naprawczym", bierze się pod uwagę straty netto z okresu nie dłuższego niż ostatnie 5 lat, wykazane w sprawozdaniach finansowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, zbadanych przez biegłego rewidenta.

2. Za dzień stwierdzenia straty netto przyjmuje się dzień podpisania przez rektora sprawozdania finansowego.";

2)
w § 4:
a)
pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) analizę źródeł i miejsc powstawania przychodów i kosztów;

3) informację o poziomie należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ocenę realnych źródeł i skali możliwego zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów;",

c)
uchyla się pkt 7;
3)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Harmonogram wdrażania działań, o których mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność osiągnięcia efektów programu naprawczego w okresie nie dłuższym niż do końca roku, w którym upływają 3 lata od dnia uchwalenia programu naprawczego.".

1.
W uczelni publicznej, która w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia realizuje program naprawczy, za dzień stwierdzenia straty netto przyjmuje się dzień podpisania przez rektora sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego.
2.
Szczegółowa diagnoza stanu finansów uczelni, sporządzona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez uczelnię, o której mowa w ust. 1, nie wymaga ponownego sporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).