Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1046

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 23 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80cb ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 2085 i 2366) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po pkt 38 dodaje się pkt 38a-38c w brzmieniu:

"38a) datę wykonania badania technicznego;

38b) rodzaj badania technicznego;

38c) wynik badania technicznego;";

2) uchyla się § 5;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Dane, o których mowa w § 2, udostępnia się od dnia 16 lutego 2018 r., z wyjątkiem danych określonych w:

1) pkt 19 - które udostępnia się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.);

2) pkt 23 - które udostępnia się z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).