Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.970

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI 1
z dnia 27 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2279 oraz z 2024 r. poz. 227 i 834) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1495 oraz z 2023 r. poz. 408) w § 10 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wraz z opinią, o której mowa w art. 17 pkt 4 ustawy;".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).