Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1645

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego (Dz. U. poz. 91) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wnioski o wydanie zezwolenia wstępnego złożone na formularzach według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, a nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA WSTĘPNEGO

grafika

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).