Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.783

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Na podstawie art. 7e ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2420) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WIA-WN WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ (WIA)

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137, 317 i 650.