Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.278

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego

Na podstawie art. 11k ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego (Dz. U. poz. 183) załącznik otrzymuje brzmienie, które jest określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WKŁADKI DO LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

Awers

wzór

Objaśnienia:

1. W górnej części wkładki do legitymacji znajduje się:

1) logotyp Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonany techniką offsetową w kolorze czarnym, usytuowany w wyśrodkowanym segmencie górnej części awersu;

2) napis wykonany farbą OVI "BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO";

3) pozioma linia składająca się z napisu "BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" (mikrodruk) w kolorze niebieskim.

2. Elementy wymienione w pkt 1 są umieszczone na reliefowym tle utworzonym z liter "BNW" w kolorze niebieskim, wykonanym techniką offsetową.

3. Tło pozostałej części wkładki do legitymacji jest wykonane techniką offsetową w kolorze błękit - szarość - błękit, z zastosowaniem druku irysowego w układzie A-B-A, z wyłączeniem pola na zdjęcie inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanego dalej "inspektorem Biura". Linie tła tworzą powtarzające się napisy "BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO" (mikrodruk) i płynnie przechodzą w tło giloszowe.

4. Po lewej stronie, w środkowej części wkładki do legitymacji, znajduje się pole zdjęcia inspektora Biura z umieszczonymi na nim przecinającymi się liniami giloszowymi wykonanymi w technice druku offsetowego. Częściowo w polu zdjęcia inspektora Biura umiejscowiono element naniesiony farbą irydyscentną w technice sitodruku zawierający napis o treści "BNW".

5. Po prawej stronie wkładki do legitymacji, w środkowej części, obok pola przeznaczonego na zdjęcie inspektora Biura, znajduje się pole na powtórzone zdjęcie inspektora Biura. Nad polem przeznaczonym na powtórzone zdjęcie inspektora Biura, po prawej stronie znajduje się napis "NUMER LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ" w kolorze czarnym.

6. Pod miejscem przeznaczonym na zdjęcie inspektora Biura znajdują się wykonane techniką offsetową w kolorze czarnym napisy:

1) "IMIĘ I NAZWISKO" - umieszczony w środkowej części wkładki do legitymacji;

2) "DATA" - umieszczony po lewej stronie wkładki do legitymacji poniżej napisu "IMIĘ I NAZWISKO";

3) "PODPIS I PIECZĘĆ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO" - umieszczony po prawej stronie wkładki do legitymacji na wysokości napisu "DATA".

7. W dolnej części wkładki do legitymacji, pomiędzy napisami "IMIĘ I NAZWISKO", "DATA" i "PODPIS I PIECZĘĆ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO", znajduje się napis "BNW" wykonany w technice druku offsetowego, w kolorze odpowiadającym kolorystyce tła wkładki do legitymacji, w jasnym odcieniu.

Rewers

wzór

Objaśnienia:

1. Tło wkładki do legitymacji jest giloszowe, wykonane techniką druku offsetowego, szaro-niebieskie, z zastosowaniem druku irysowego w układzie A-B-A.

2. W górnej części wkładki do legitymacji, na środku, znajduje się logotyp Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonany techniką offsetową, w kolorze czarnym.

3. Górna część tła wkładki do legitymacji jest zbudowana z linii tła o jednolitym kolorze i jest oddzielona od pozostałej części wkładki do legitymacji poziomą linią składającą się z napisu "BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" (mikrodruk).

4. Część tła pod linią mikrodruku jest zbudowana z heksagonalnych linii tła offsetowego, przeplatającego dwa kolory - błękitny oraz irys, typu A-B-A, składającego się z kolorów szary - błękitny - szary.

5. Bezpośrednio pod linią mikrodruku znajduje się napis wykonany techniką offsetową w kolorze czarnym "BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO".

6. W części środkowej wkładki do legitymacji znajduje się napis wykonany techniką offsetową, w kolorze czarnym "OKAZICIELOWI NINIEJSZEGO DOKUMENTU POLECAM UDZIELIĆ WSZELKIEJ POMOCY PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO".

7. W dolnej części wkładki do legitymacji znajduje się wykonany techniką druku offsetowego element reliefowy z napisem o treści "BNW".

Wkładka do legitymacji służbowej inspektora Biura ma formę karty identyfikacyjnej w formacie ID-1, wykonanej z wielowarstwowego poliwęglanu.

Między warstwami poliwęglanu zostały naniesione elementy graficzne i zabezpieczające, wykonane drukiem offsetowym i sitodrukowym.

Karta identyfikacyjna jest dostosowana do personalizacji z zastosowaniem techniki grawerowania laserowego.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).