§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 stycznia 2023 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz. U. poz. 2299) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "b-e" zastępuje się wyrazami "b-f";
2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.