Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. - Dz.U.2023.6 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243 i 2687) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz. U. poz. 2299) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "b-e" zastępuje się wyrazami "b-f";
2)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE SKŁADANE PRZEZ ODBIORCÓW UPRAWNIONYCH, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-f ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

wzór

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).