§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.691

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2015 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.