§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.691

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2015 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. poz. 870) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej "przewodniczącym zespołu".",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.";

2)
w § 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.";

3)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Składając wniosek, oświadcza się, że dane podane we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku złożenia wniosku przez osoby określone w § 2 ust. 3 pkt 1-3, składa się dodatkowo oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.";

4)
w § 6 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.";

5)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.";

6)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.