Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2654

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2021 r. poz. 209) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI WYWIADU

I. 

OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami w postaci:
1)
napisu "RZECZPOSPOLITA POLSKA";
2)
wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
napisu "AGENCJA WYWIADU".

wzór

II. 

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 70 x 184 mm wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią zawierającą elementy zabezpieczające nadrukowane farbą aktywną w świetle ultrafioletowym.

AWERS

1.
Tło giloszowe zawierające wizerunek orła w koronie trzymającego w szponach różę wiatrów, wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrodruku.
2.
Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w świetle UV.
3.
Godło według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Czarne napisy o różnym kroju czcionki:
1)
"RZECZPOSPOLITA POLSKA";
2)
"AGENCJA WYWIADU";
3)
"Nr" wraz z zaznaczonym mikrodrukiem oraz siedmioma zerami ("0000000") miejscem na siedmiocyfrowy numer legitymacji służbowej funkcjonariusza Agencji Wywiadu;
4)
zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię

i nazwisko funkcjonariusza Agencji Wywiadu;

5)
"Imię i nazwisko";
6)
"Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi AW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.";
7)
"Szef Agencji Wywiadu";
8)
zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Szefa Agencji Wywiadu;
9)
"Legitymacja służbowa ważna do:";
10)
"31.12.2025 r.".
5.
Miejsce na fotografię funkcjonariusza Agencji Wywiadu, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.
6.
Element graficzny w postaci liter AW wykonany farbą zmienną optycznie.

wzór

REWERS

1.
Tło giloszowe zawierające wizerunek orła w koronie trzymającego w szponach różę wiatrów, wykonane w technice druku irysowego z elementami mikrodruku.
2.
Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w świetle UV.
3.
Element graficzny w formie orła trzymającego w szponach różę wiatrów umieszczony nad napisem "POUCZENIE".
4.
Czarne napisy o różnym kroju czcionki:
1)
"POUCZENIE";
2)
"W przypadku znalezienia tej legitymacji należy niezwłocznie dostarczyć ją do najbliższej jednostki Policji. Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją lub ukrywanie znalezionej legitymacji podlega odpowiedzialności karnej.".
5.
Kod QR zawierający odnośnik do strony internetowej www.aw.gov.pl/kontakt
6.
Element graficzny w formie biało-czerwonej flagi umieszczony bezpośrednio pod kodem QR.
7.
Element graficzny przedstawiający litery AW w zapisie kodem binarnym.

wzór