Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2197

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 437) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

wzór

I. OKŁADKA LEGITYMACJI

Okładka wykonana ze skóry w kolorze czarnym, ze srebrnymi tłoczeniami:

1. "RZECZPOSPOLITA POLSKA"

2. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

3. "AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO".

wzór

II. CZEŚĆ WEWNĘTRZNA LEGITYMACJI

Legitymacja o wymiarach 70 x 184 mm wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią zabezpieczającą.

AWERS

1. Tło giloszowe.

2. Elementy graficzne wykonane farbą aktywną w świetle UV.

3. Orzeł w koronie według wzoru określonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:

a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,

b) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,

c) Legitymacja służbowa,

d) ważna do 31.12.2020 r.,

e) siedmiocyfrowy numer,

f) imię,

g) nazwisko,

h) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko funkcjonariusza ABW,

i) Instytucje państwowe, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie swojego działania, są prawnie obowiązani do udzielenia pomocy funkcjonariuszowi ABW, który ma również prawo zwracania się o niezbędną pomoc do innych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, a w nagłych wypadkach także do każdej osoby.,

j) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

k) miejsce na podpis Szefa ABW zaznaczone mikrodrukiem.

5. Logo ABW.

6. Miejsce na fotografię funkcjonariusza ABW, która będzie nanoszona w procesie personalizacji.

7. Znak graficzny utworzony z liter ABW wykonany farbą optycznie zmienną.

wzór

REWERS

1. Tło giloszowe.

2. Czarny napis:

W przypadku znalezienia legitymacji funkcjonariusza należy niezwłocznie zwrócić ją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub dostarczyć do najbliższej jednostki Policji.

Nieuprawnione posługiwanie się legitymacją podlega odpowiedzialności karnej.