Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2220

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu

Na podstawie art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 oraz z 2017 r. poz. 1524) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. poz. 231) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Rozporządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).