Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.866

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (Dz. U. poz. 313) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

GHD-1 INFORMACJA O DOPŁATACH W GRACH LICZBOWYCH, LOTERIACH PIENIĘŻNYCH I GRZE TELEBINGO

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).