Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1614

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków (Dz. U. poz. 701) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

AWERS

Pieczęć

Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

UPOWAŻNIENIE nr .......

DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Na podstawie art. 12 i art. 17 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz

o zmianie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.)

upoważniam Panią/Pana

................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

legitymującą(-cego) się dowodem osobistym seria ........... numer .................. wydanym w dniu ........................................

przez ......................................................................................................................................................................................,

zatrudnioną(-nego) w

................................................................................................................................................................................................

do wykonywania czynności kontrolnych wobec:

................................................................................................................................................................................................

(nazwa i siedziba podmiotu podlegającego kontroli)

Miejsce wykonywania czynności kontrolnych:

................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu/obiektów)

................................................................................................................................................................................................

Zakres czynności kontrolnych:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Upoważnienie jest ważne od dnia wystawienia do dnia .............................................................

Ważność upoważnienia przedłuża się do .....................................................................................

Wraz z upoważnieniem okazuje się legitymację służbową lub dowód osobisty.

..................................................

(pieczątka imienna i podpis)

Wystawiono

..................................................., data ..................................

(miejscowość)

REWERS

Informacja:

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmia-

nie innych ustaw (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.) osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo

do:

1) wstępu na teren nieruchomości należących do grupy producentów rolnych;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii

oraz zabezpieczania tych dokumentów.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 tej ustawy powyższy przepis stosuje się również odpowiednio do przeprowadzenia kontroli dotyczą-

cych związków grup producentów rolnych.

Opis techniczny imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych:

wymiary minimalne – 117 × 88 mm.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).