Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1315

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054, z 2018 r. poz. 1616 i 1633 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. poz. 1429, z 2017 r. poz. 1697 oraz z 2018 r. poz. 1384) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym w roku ... 1), 2)

01. Nazwa jednostki certyfikującej

..................................................................................................

02. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej

...................................................................................

04. Imię i nazwisko osoby wypełniającej wykaz

...................................................................................................................................................................................................

03. Adres jednostki certyfikującej

.........................................................

Dane producenta i jego gospodarstwa

Dane producenta

Dane dotyczące produkcji roślinnej

Dane dotyczące produkcji zwierzęcej

Dodatkowe informacje

Lp.

Imię

Nazwisko/

nazwa

Nr

identyfikacyjny producenta 3)

Oznaczenie działki rolnej

Powierzchnia działki rolnej w ha (0,00)4)

Nr działki ewidencyjnej, na której jest położona działka rolna5)

Powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej w ha (0,00)

Uprawiana roślina 6)

Status7)

Produkt8)

Gatunek

zwierzęcia 9)

Liczba zwierząt 10)

Data kontroli w bieżącym roku kalendarzowym11)

Data kontroli w poprzednim roku kalendarzowym12)

Uwagi13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Objaśnienia:

1) W wykazie za dany rok jednostki certyfikujące umieszczają dane producentów spełniających wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054, z późn. zm.) i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, najpóźniej 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312, z późn. zm.).

2) Producenci spełniający wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, po upływie 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, mogą być umieszczeni w wykazie, jeżeli jednostka certyfikująca posiada dokumentację potwierdzającą, że spełniali oni wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego przed tym terminem.

3) Wpisuje się numer identyfikacyjny producenta nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853).

4) Wpisuje się dla każdej działki rolnej powierzchnię upraw spełniającą wymogi produkcji w rolnictwie ekologicznym.

5) Wpisuje się numer działki ewidencyjnej, na której jest położona dana działka rolna lub jej część. W przypadku gdy działka rolna jest położona na kilku działkach ewidencyjnych, numery działek ewidencyjnych podaje się w odrębnych wierszach.

6) Wpisuje się nazwę uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych w plonie głównym ujętej w wykazie roślin objętych płatnością ekologiczną, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem ekologicznym".

W przypadku prowadzenia w plonie głównym tzw. uprawy wielogatunkowej, o której mowa w rozporządzeniu ekologicznym, wpisuje się wszystkie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej. Poszczególne uprawy lub gatunki roślin uprawnych wpisuje się w odrębnym wierszu.

Można nie wpisywać danej uprawy lub danego gatunku rośliny uprawnej, jeżeli są one uprawiane wyłącznie w celach fitosanitarnych lub w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niezatwierdzonymi substancjami lub produktami, o którym mowa w art. 63 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) bez uzyskania zbioru w ramach tej uprawy lub tego gatunku rośliny uprawnej.

W przypadku mieszanek wymienionych w rozporządzeniu ekologicznym nie podaje się gatunków roślin uprawnych wchodzących w skład tych mieszanek.

7) Podaje się status upraw na danej działce rolnej. Podaje się informacje, czy w danym roku uprawy były uprawami w okresie konwersji czy uprawami, dla których został zakończony już okres konwersji, wpisując odpowiednio literę: K–uprawy w okresie konwersji lub E–uprawy, dla których został zakończony już okres konwersji.

8) Wpisuje się, czy z uprawy lub rośliny gatunku, o której mowa w kolumnie 9, uzyskano produkt lub czy wykorzystano je do produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, które spełniają wymóg określony w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.). W przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w rozporządzeniu ekologicznym, informację o wytworzonym produkcie podaje się w odniesieniu do każdej uprawy lub gatunku roślin wchodzącego w skład takiej uprawy wielogatunkowej.

W przypadku mieszanek wymienionych w rozporządzeniu ekologicznym oraz uprawy roślin z rośliną podporową, informację o wytworzonym produkcie podaje się tylko w odniesieniu do danej mieszanki, a nie gatunków roślin uprawnych wchodzących w skład tej mieszanki oraz tylko w odniesieniu do rośliny uprawianej z rośliną podporową, a nie w odniesieniu do rośliny wykorzystanej jako roślina podporowa.

Wpisuje się: tak albo nie. Wypełnienie kolumny 11 nie jest wymagane, gdy jednostka certyfikująca ma informację, że producent ubiega się o wsparcie finansowe w ramach pakietów: 5, 6, 11 lub 12, o których mowa w rozporządzeniu ekologicznym.

9) Podaje się tylko te gatunki zwierząt, które były utrzymywane w gospodarstwie w okresie wskazanym w rozporządzeniu ekologicznym, zgodnie z nazewnictwem przyjętym w tym rozporządzeniu, takie jak: daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, jelenie sika (wschodnie), kaczki króliki, kury, perlice. W przypadku gdy producent był posiadaczem zwierząt więcej niż jednego gatunku, każdy gatunek podaje się w odrębnym wierszu.

10) Wypełnia się jedynie w przypadku podania gatunku zwierzęcia w kolumnie 12. Podaje się liczbę zwierząt każdego gatunku wymienionego w kolumnie 12 obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia ekologicznego.

11) Wpisuje się datę ostatniej kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, przeprowadzonej w bieżącym roku kalendarzowym. W przypadku gdy kontrola była prowadzona dłużej niż jeden dzień, podaje się datę podpisania protokołu kontroli. Datę kontroli podaje się w formacie: rrrr-mm-dd.

12) Wpisuje się datę kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, przeprowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku gdy kontrola była prowadzona dłużej niż 1 dzień, podaje się datę podpisania protokołu kontroli. Datę kontroli podaje się w formacie: rrrr-mm-dd.

13) W kolumnie nr 16:

1) wpisuje się datę objęcia producenta systemem kontroli przez jednostkę certyfikującą, jeżeli producent został objęty systemem kontroli w tym roku; datę objęcia systemem kontroli podaje się w formacie: rrrr-mm-dd;

2) można wpisać dodatkowe informacje dotyczące danych podanych w wykazie.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).