Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 26 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. poz. 529 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1.

Firma przedsiębiorcy
Adres do doręczeń lub adres,

pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza

Numer identyfikacyjny REGON
Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

";

2) część III otrzymuje brzmienie:

"III. Do wniosku należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot jest wpisany do tego rejestru.".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).