Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464, z 2018 r. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212 oraz z 2017 r. poz. 1626) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.";

2) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów określonych w ust. 1 w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5. roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy, do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.";

4) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych. Tożsamość osoby organ gminy może potwierdzić na podstawie innych dokumentów zawierających fotografię, przedłożonych przez osobę, która ubiega się o wydanie dowodu osobistego.";

5) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego, ustalony dla spersonalizowanego dowodu osobistego, minister przekazuje do wystawcy dowodu osobistego w zabezpieczonym dokumencie, osobną przesyłką, w sposób, o którym mowa w ust. 1.";

6) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.";

7) w § 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Odbiór zabezpieczonego dokumentu z kodem umożliwiającym odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego potwierdza się w sposób, o którym mowa w ust. 1.";

8) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w trybie określonym w art. 47 ust. 2, 3 lub 3a ustawy, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.";

9) w § 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w trybie określonym w art. 47 ust. 3a ustawy, ustalenie zgodności danych, o którym mowa w ust. 1, następuje automatycznie przez porównanie danych przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych.";

10) w § 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 3a ustawy, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.";

11) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia;
12) załączniki nr 6 i 8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

wzór

I AWERS DOWODU OSOBISTEGO

1 Tło giloszowe.

2 Litery RP wkomponowane w tło giloszowe.

3 Czarne napisy drukowane czcionką o różnej wielkości:

1) Rzeczpospolita Polska Republic of Poland,

2) Dowód osobisty Identity card,

3) NAZWISKO / SURNAME,

4) IMIONA / GIVEN NAMES,

5) OBYWATELSTWO / NATIONALITY,

6) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,

7) PŁEĆ/SEX,

8) NUMER DOWODU OSOBISTEGO / IDENTITY CARD NUMBER,

9) TERMIN WAŻNOŚCI / EXPIRY DATE,

10) NUMER CAN/CAN.

4 Tarcza herbowa z orłem w koronie wg wzoru określonego dla godła Rzeczpospolitej Polskiej.

5 Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii.

6 Transparentne litery DO wykonane znakami w alfabecie Braille'a.

7 Linie wykonane mikrodrukiem.

8 Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dowodu osobistego.

9 Transparentny znak holograficzny.

10 Pole do umieszczenia powtórzonej fotografii posiadacza dokumentu i roku ważności dokumentu.

11 Wypukłe transparentne linie giloszowe i litery RP.

12 Mikrodruki.

wzór

II REWERS DOWODU OSOBISTEGO

1. Tło giloszowe.

2. Litery RP i napis POLSKA wkomponowane w tło giloszowe.

3. Czarne napisy drukowane czcionką o różnej wielkości:

1) NUMER PESEL / PERSONAL NUMBER,

2) MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH,

3) NAZWISKO RODOWE / FAMILY NAME,

4) IMIONA RODZICÓW / PARENTS' GIVEN NAMES,

5) ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY,

6) NUMER DOWODU OSOBISTEGO / IDENTITY CARD NUMBER,

7) DATA WYDANIA/DATE OF ISSUE.

4. Linie wykonane mikrodrukiem.

5. Ciąg 15 transparentnych znaków alfanumerycznych.

Dowód osobisty ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter.

W trakcie personalizacji nanoszone są na rewersie dowodu osobistego kod paskowy zawierający numer CAN oraz powtórzona fotografia posiadacza dokumentu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Formularz odbioru dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).