Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.832

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 347) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR
........................................................................................
Urząd skarbowy(pieczęć)Miejscowość, data

Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju

I. Dane nabywcy

1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna**

.........................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania*/siedziby**

Kraj ........................................................Województwo ................................................

Powiat ....................................................Gmina .............................................................

Ulica .......................................................Nr domu ................. Nr lokalu .......................

Miejscowość ...........................................Kod pocztowy .............. Poczta ....................

3. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL................................................................

II. Dane nabywcy (współwłaściciela) ***

1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna**

.........................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania*/siedziby**

Kraj ........................................................Województwo ................................................

Powiat ....................................................Gmina .............................................................

Ulica .......................................................Nr domu ................. Nr lokalu .......................

Miejscowość ...........................................Kod pocztowy .............. Poczta ....................

3. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL................................................................

III. Dane nabywcy (współwłaściciela) ***

1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna**

.........................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania*/siedziby**

Kraj ........................................................Województwo ................................................

Powiat ....................................................Gmina .............................................................

Ulica .......................................................Nr domu ................. Nr lokalu .......................

Miejscowość ...........................................Kod pocztowy .............. Poczta ....................

3. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL................................................................

IV. Dane identyfikujące samochód

1. Marka, typ, model ..........................................................................................................

2. Nr identyfikacyjny VIN (nr nadwozia/podwozia) .........................................................

.........................................................................................................................................

3. Pojemność silnika (cm3) .................................................................................................

4. Rok produkcji .................................................................................................................

V. Adnotacje dotyczące opłaty skarbowej ****

1. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości.......................................................zł

słownie:...........................................................................................................................

2. Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie..................................................................

3. Nie podlega opłacie skarbowej/zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie ....................................................................

..................................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego

_______________________________

* Dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi.

** Dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

*** Wypełnić w przypadku samochodu osobowego nabytego na współwłasność.

**** Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).