Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin. - Dz.U.2017.326 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.326

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581 i 1948) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 2309) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG) stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

2)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

P-KOP/MS

DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE MIEDZI I SREBRA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

P-KOP/RG

DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU ZIEMNEGO

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).