Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.214

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lutego 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 lutego 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2009) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 233) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Dotychczasowy wzór zagranicznego tytułu wykonawczego i wzór zarządzenia zabezpieczenia mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym nie wypełnia się części D i E tych wzorów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ZTW-2 (2) ZAGRANICZNY TYTUŁ WYKONAWCZY STOSOWANY W EGZEKUCJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PAŃSTW TRZECICH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZZ-Z (2) ZARZĄDZENIE ZABEZPIECZENIA STOSOWANE PRZY ZABEZPIECZANIU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH LUB PAŃSTW TRZECICH

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).