Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1677

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej

Na podstawie art. 62 ust. 16 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 2520) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Stałe upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydane według wzoru określonego w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia wydania stałego upoważnienia według wzoru określonego w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

Opis techniczny stałego upoważnienia do wykonywania kontroli:

1) upoważnienie wykonane dwustronnie;

2) upoważnienie wydrukowane na papierze z mikrodrukiem "Krajowa Administracja Skarbowa", pokryte tłem giloszowym w kolorze jasnozielonym;

3) barwa tekstu upoważnienia jest czarna;

4) wymiary - 80 mm x 105 mm;

5) zalaminowane w folię zabezpieczającą po dokonaniu wpisów w upoważnieniu.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).