Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Na podstawie art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 2337) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UPL-1P PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UPL-1 PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPL-1P ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ W POSTACI PAPIEROWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OPL-1 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).