Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom (Dz. U. poz. 804, z 2007 r. poz. 584, z 2014 r. poz. 1281 oraz z 2015 r. poz. 947) w § 9 w ust. 4 po wyrazach "Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, " dodaje się wyrazy "Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji,".