Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1547

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 25 lipca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Na podstawie art. 338 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów legitymacji służbowych pracowników urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Dz. U. poz. 2464) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA URZĘDU ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI WODNEJ

wzór

Opis:

Legitymacja służbowa ma formę 4-stronicowego tekturowego dokumentu o wymiarach 105 x 74 mm, gramaturze 200, posiada kolor biały, miękką zalaminowaną okładkę.

Strona zewnętrzna:

1. Logo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

2. Napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" pisany wielkimi literami, czcionką 14.

3. Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ" pisany wielkimi literami, czcionką 12.

Strona wewnętrzna:

1. Miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 45 mm x 35 mm.

2. Napis "(pieczątka okrągła)" pisany małymi literami, czcionką 9.

3. Napis "(podpis posiadacza legitymacji)" pisany małymi literami, czcionką 9.

4. Napis "MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ" pisany wielkimi literami, czcionką 11.

5. Napis "LEGITYMACJA NR .../....... " pisany wielkimi literami, czcionką 11.

6. Napis "(nazwisko, imię)" pisany małymi literami, czcionką 9.

7. Napis "(stanowisko służbowe)" pisany małymi literami, czcionką 9.

8. Napis "(data i miejsce wystawienia)" pisany małymi literami, czcionką 9.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).