Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1478

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

Na podstawie art. 15a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 1038) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2018 r. poz. 1332) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do sporządzania kwartalnych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych za trzeci kwartał 2019 r. mogą być stosowane wzory formularzy określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że nie wymaga się stosowania pieczęci przedstawiciela zakładu, który sporządza taką informację.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA KWARTALNYCH I ROCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UZYSKANYCH TUSZ WOŁOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

FORMULARZ DO SPORZĄDZANIA KWARTALNYCH I ROCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UZYSKANYCH TUSZ WIEPRZOWYCH
RokKrajPOLSKA
KwartałWojewództwo
Zakład

ubojowy

(nazwa i adres)

Świnie poddane klasyfikacji w poszczególnych klasach mięsności

Klasy mięsnościLiczba sztuk
S
E
U
R
O
P
Razem

Świnie niepoddane klasyfikacji

KategoriaLiczba sztuk
Warchlaki (tusze poniżej 50 kg)
Tuczniki lekkie (tusze od 50 do 59,9 kg)
Tuczniki (tusze od 60 do 120 kg)
Tuczniki ciężkie (tusze powyżej 120 kg)
Maciory
Knury
Kastraty
Razem
(podpis zawierający imię i nazwisko albo pieczęć i podpis przedstawiciela zakładu)
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).