Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1892

| Akt oczekujący
Wersja od: 4 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2442) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

AKC - R ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO

1 Minister Finansów kiemje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).