Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 oraz z 2017 r. poz. 1524) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 194 i 1751) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
6) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
7) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
8) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;
9) załączniki nr 30-32 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 9-11 do niniejszego rozporządzenia;
10) załączniki nr 34 i 35 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 12 i 13 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

USC/OZ/1e Odpis zupełny aktu urodzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

USC/OZ/2e Odpis zupełny aktu małżeństwa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

USC/OZ/3e Odpis zupełny aktu zgonu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

USC/OZ/4e Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

USC/OS/1e Odpis skrócony aktu urodzenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

USC/OS/4e Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

USC/OS/2e Odpis skrócony aktu małżeństwa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

USC/OS/3e Odpis skrócony aktu zgonu

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

USC/Z/1e Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

USC/W/11 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

USC/W/11e Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

USC/Z/7e Zaświadczenie o stanie cywilnym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

USC/ZP/1 Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2327).