Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1004

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 11 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1339) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności podatkowych, celnych i innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3a do rozporządzenia;";

2) po załączniku nr 3 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 3a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  3a

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO NA POCZET NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH, CELNYCH I INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).