Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1852

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1295) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.".

§  2.  Do dnia 31 grudnia 2024 r. świadczeniobiorca dokonujący wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy udzielają oni świadczeń u tego samego świadczeniodawcy, wypełnia deklaracje wyboru zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 1-3 do rozporządzenia zmienianego w § 1.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).