Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2093

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 25 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, 1123, 1495, 1501, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 273, 2394 i 2401) załączniki nr 1, 6 i 11 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wzory deklaracji określone w załącznikach nr 1, 6 i 11 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODATEK AKCYZOWY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODATEK AKCYZOWY OD PREPARATÓW SMAROWYCH, OLEJÓW SMAROWYCH I POZOSTAŁYCH OLEJÓW

wzór
1 Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).