Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2401

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 273 i 2394) załączniki nr 8 i 16 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wzory deklaracji określone w załącznikach nr 8 i 16 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2019 r.
§  3.  Do dnia 30 czerwca 2019 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 8 i 16 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, z wyłączeniem deklaracji składanych przez podmioty korzystające ze zwolnienia od podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

AKC-4/H PODATEK AKCYZOWY OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

AKC-EN DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).