Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.725

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej

Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy czynnej służby wojskowej (Dz. U. poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 1 w lit. b w tiret drugim średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"– terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) paczkowanej normie wyżywienia (racji żywnościowej) - należy przez to rozumieć zestaw produktów spożywczych oraz ewentualnych produktów niespożywczych ułatwiających użycie zestawu, umieszczonych we wspólnym opakowaniu, przeznaczony do zapewnienia kompletnego całodobowego wyżywienia pojedynczego żołnierza lub grupy żołnierzy w czasie wykonywania działań operacyjnych w warunkach poligonowych lub wojennych i przeprowadzania ćwiczeń w garnizonach;";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) paczkowane (racje żywnościowe):

a) indywidualne,

b) grupowe.";

3) w § 8 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie;";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Żołnierze pełniący okresową służbę wojskową otrzymują wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w sytuacjach i na zasadach określonych dla żołnierzy zawodowych w przepisach wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 3 i art. 137b ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138).";

5) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Dodatkowa norma chleba - 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b.";

6) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, panującymi warunkami klimatycznymi lub potrzebami operacyjnymi Minister Obrony Narodowej może przyznać żołnierzom bezpłatne wyżywienie według norm wyżywienia określonych w § 3.";

7) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ 1

Symbol grupy produktów spożywczychNazwa grupy produktów spożywczychNormy wyżywienia
zasadniczedodatkowe
żołnierskaszkolnaspecjalnaoperacyjnawojennaogólnachlebanapoju
010020030040044050110111160
01Strączkowe272728287552---
02Przetwory zbożowe73736252234112---
03Pieczywo670670600500633850100700-
04Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso25929240043042344683--
05Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec1719191920----
06Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej2010101010----
07Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko8508509751050450-370--
08Masło i śmietana w przeliczeniu na masło3646646645-20--
09Jaja25 (0,5) x25 (0,5) x50 (1)x50 (1)x--25 (0,5) x--
10Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na filety ryb morskich495890906060---
11Ziemniaki700700600500360100---
12Warzywa i owoce bogate w witaminę C120132160170-5065--
13Warzywa i owoce karotenowe160160160160206113110--
14Inne warzywa i owoce32036556069539781420--
15Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier7173849711710120--
16Woda pitna butelkowana----(3,0)*---(3,0)*
Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczają wymiar: ()x - w sztukach lub ()* - w litrach.
1 Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych został określony dziennie w gramach na osobę.