Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.548

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym (Dz. U. poz. 348 oraz z 2016 r. poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "do dnia 31 października 2015 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 15 czerwca 2017 r.";
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TRWAŁE, UŻYTKI ZIELONE WARTOŚCIOWE POD WZGLĘDEM ŚRODOWISKOWYM, DLA KTÓRYCH NIE USTANOWIONO PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH ALBO PLANÓW OCHRONY

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).