Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 grudnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania

Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 565 oraz z 2015 r. poz. 1494) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu i Naczelnika Urzędu Celnego w Legnicy właściwych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej do przeprowadzania:

1) kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

2) urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

- w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211).".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).