Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1651

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2018 r. poz. 1096) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów oraz rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce:",

uchyla się część wspólną,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania czynności związanych z poborem, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotu:",

c) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wyznacza się Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu właściwego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dokonywania czynności związanych z poborem należności, w zakresie prowadzenia ewidencji i dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywania wypłat z tytułu zwrotów należności wynikających z postępowań prowadzonych przez naczelnika urzędu celno - skarbowego dotyczących:",

uchyla się część wspólną;
2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Postępowania egzekucyjne i postępowania zabezpieczające wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez:
1) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie - są dalej prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie;
2) Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie - są dalej prowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.
2.  W prawa i obowiązki Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie:
1) jako organu egzekucyjnego,
2) w postępowaniach sądowych w sprawie zwolnienia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, o którym mowa w art. 40 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499 i 1629), wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
3) w postępowaniach sądowych wszczętych skargami w związku z postępowaniami egzekucyjnymi lub zabezpieczającymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- wstępuje odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach.

3.  Postępowania wszczęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jako organ egzekucyjny z urzędu albo na wniosek, skargę i zarzuty złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są dalej prowadzone przez odpowiednio Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.
4.  W przypadku postępowań, o których mowa w ust. 1, prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego przy pierwszej podjętej czynności w stosunku do zobowiązanego.
5.  W przypadku rozłożenia na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i nieuiszczenia rat przez zobowiązanego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach, który przejął prowadzenie postępowania zgodnie z ust. 1, zawiadamia zobowiązanego o zmianie organu egzekucyjnego i numerze rachunku bankowego, na który mają być dalej uiszczane raty.
6.  W przypadku zajęć wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie i niezrealizowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego Szamotułach, który przejął prowadzenie postępowania zgodnie z ust. 1, zawiadamia dłużnika zajętej wierzytelności o zmianie organu egzekucyjnego oraz numerze rachunku bankowego.
7.  Czynności podjęte w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pozostają w mocy.
§  3.  Kontrolę prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego, o której mowa w art. 71a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zastosowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie przeprowadza odpowiednio Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułach.
§  4.  Czynności egzekucyjne, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wykonywane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jako organ rekwizycyjny są dalej wykonywane przez odpowiednio Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie albo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach.
§  5.  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie albo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie jest właściwy do rozpatrzenia wniosków w sprawach, w których postępowanie egzekucyjne lub postępowanie zabezpieczające zostało zakończone odpowiednio przez tego naczelnika przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH WYKONUJĄCY ZADANIA W ZAKRESIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH NA OBSZARZE OBJĘTYM TERYTORIALNYM ZASIĘGIEM DZIAŁANIA INNYCH NACZELNIKÓW URZĘDÓW SKARBOWYCH

Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego, który wykonuje zadanie określone w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników urzędów skarbowychTerytorialny zasięg działaniaNazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego, za którego jest wykonywane zadanie określone w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
1234
województwo dolnośląskie
1Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowiepowiat górowski obejmujący gminy: Góra, Jemielno, Niechlów, WąsoszNaczelnik Urzędu Skarbowego w Górze
2Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubiniepowiat polkowicki obejmujący gminy: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowice, Przemków, RadwaniceNaczelnik Urzędu Skarbowego w Polkowicach
województwo lubelskie
3Naczelnik Drogiego Urzędu Skarbowego w Lubliniepowiat łęczyński obejmujący gminy:

Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej
4Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławachpowiat rycki obejmujący: miasto Dęblin gminy: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca, UłężNaczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach
województwo łódzkie
5Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutniepowiat łęczycki obejmujący: miasto Łęczyca gminy: Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie, WitoniaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy
6Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomskupowiat pajęczański obejmujący gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Rząśnia, Siemkowice,

Strzelce Wielkie, Sulmierzyce

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie
województwo mazowieckie
7Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szydłowcupowiat przysuski obejmujący gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, WieniawaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Przysusze
8Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniupowiat lipski obejmujący gminy: Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad WisłąNaczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku
1234
województwo podkarpackie
9Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Wolipowiat niżański obejmujący gminy: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, UlanówNaczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku
województwo podlaskie
10Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskimpowiat hajnowski obejmujący: miasto Hajnówka gminy: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, NarewkaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce
województwo świętokrzyskie
11Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jędrzejowiepowiat włoszczowski obejmujący gminy: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, WłoszczowaNaczelnik Urzędu Skarbowego we Włoszczowie
12Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowiepowiat kazimierski obejmujący gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, SkalbmierzNaczelnik Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej
województwo wielkopolskie
13Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarociniepowiat pleszewski obejmujący gminy:

Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie
14Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szamotułachpowiat międzychodzki obejmujący gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, SierakówNaczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).