Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 (Dz. U. poz. 1598) w § 1 w pkt 1:
1) w lit. a tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– Unii Europejskiej stanowi 113 347 477,99 zł, w tym:

-- 64 440 328,01 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, zwanej dalej "ustawą",

-- 48 907 149,98 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

– państwa stanowi 120 131 978,41 zł, w tym:

-- 60 236 495,59 zł - na dostarczanie owoców i warzyw, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,

-- 59 895 482,82 zł - na dostarczanie mleka i przetworów mlecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38x ust. 1 ustawy,";

2) w lit. b tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/40, wynosi 908 950 zł, w tym:

-- 454 475 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,

-- 454 475 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych,

– art. 5 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia 2017/40, wynosi 3 130 000 zł, w tym:

-- 1 565 000 zł - w zakresie dotyczącym owoców i warzyw,

-- 1 565 000 zł - w zakresie dotyczącym mleka i przetworów mlecznych

- przy czym na ocenę realizacji programu dla szkół - nie więcej niż 130 000 zł;".