§ 3. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.173.1171

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2010 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2010 r.