§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.173.1171

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2010 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. Nr 209, poz. 2029, z 2005 r. Nr 53, poz. 474 oraz z 2007 r. Nr 170, poz. 1196) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zakłady ubezpieczeń, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej "ustawą", wnoszą na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem", 1,0 % przypisanej składki brutto w danym roku kalendarzowym z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.".