Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2200

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 689) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355 oraz z 2018 r. poz. 893);";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za wydanie pozwolenia czasowego, na wniosek właściciela pojazdu w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 5 i 6 oraz w § 15 ust. 4 i 6 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo wtórnika tego pozwolenia organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2.";

3) w § 4 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Za wydanie:

1) jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tych przepisach;

2) wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tych przepisach;

3) wtórnika jednej tablicy indywidualnej będącej tablicą samochodową organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 1.

4. Za wydanie dla pojazdu, o którym mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów:

1) tablic rejestracyjnych albo wtórnika tych tablic organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1:

a) pkt 2 - w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e,

b) pkt 3 - w przypadku pojazdów kategorii L2e;

2) tablic indywidualnych będących tablicami motocyklowymi w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e organ rejestrujący pobiera odpowiednio dwukrotność opłaty określonej w ust. 3 pkt 1;

3) wtórnika tablic, o których mowa w pkt 2, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.";

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Za wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych dla pojazdu, o którym mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo wtórnika tych tablic, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1:

1) pkt 2 - w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e;

2) pkt 3 - w przypadku pojazdów kategorii L2e.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).